Tuesday, July 10, 2012

PANAGDALUS TI AGLAWLAW, AGTULTULOY A MAIPAKAT

Cabugao, Ilocos Sur – Determinado ti Pamilia-LGU ti Cabugao, Ilocos Sur a mamantener ti kinadalus ken kinadalimanek ti aglawlaw tapno maay-ayo dagiti umili ken bisbisita a mangbuya ti paggarawanda  kabayatan nga asikasuenda  ti pakaseknanda  nga umay iti Munisipio.
 
Imbatad ni Mr. Edgar S. Balangatan, AT/MENRO-Designate ti regular a panangmobilisarda kadagiti kaduada   iti Munisipio  nga agdalus, agsipat ti samek iti agsumbangir ti Kalsada Nasional manipud Brgy. Sagayaden agingga iti Brgy. Pug-os. Isamirada pay nga i-grass cutter dagiti naruot a paset iti baet dagiti pasdek ti opisina. Ikkatenda   dagiti nagleppay/nabengbeng   a sanga dagiti kayo iti aglawlaw ken ipaknida dagiti makasali a bambanag kadagiti  pagnaan/pagdadanonan ti  tao ken lugan  iti  amin a  pasilidad-pampubliko ti Poblasion.
 
Iti sabali a bangir, di met  agliway dagiti empleado ti Munisipio a karaman iti panagmantener ti aglawlaw ken ti  uneg ti pasdek ti Munisipio. Imbatad ni Foreman Irene Piros a masapada nga agdalus ti kada aldaw ti opisina tapno maisagana a nasayaat  ti pagopisinaan ken ti aglawlaw a sangbayan dagiti agopisina ken  dagiti umili nga umay iti Munisipio  iti agmalem. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment