Wednesday, October 5, 2011

WORLD TEACHERS’ DAY, INOBSERBAR TI CNCS

Cabugao, Ilocos Sur – Inlatang ti Teaching Staff ti Cabugao North Central School, Cabugao, Ilocos Sur babaen ti panangidaulo ni OIC-Principal Rudolph Anthony C. Talosig  ti maysa nga aldaw a panangobserbar ti “World Teachers’ Day”  idi Oktubre 4, 2011 babaen ti pannakaaramid  dagiti aktibidades a nagpartisiparan dagiti ubbing ken mangisursuro ti nasao a pagadalan  sadiay  Cabugao Cultural and Sports Complex.

Iti bigat,  kaaduan nga impabuya dagiti grade levels ti sala ken choral recitation.

Iti malem, naawis a nangimatang ken nagmensahe ni Mayor Ediboy S. Cobangbang, Jr. ket pinadayawan ti Mayor ti kinapintas ti pannakaisagana  ti programa ken  aktibidades ken binigbigna ti pannakaited ti panawen a pannakabigbig  ti naindaklan nga akem dagiti mangisursuro a mangmulmuli kadagiti ubbing nga agbalin a nasayaat a makipagili.

Ni Mayor Ediboy, ti pannangtedna ti mensahe iti programa ti World Teachers’ Day. Dumdumngeg da Mr. Jose V.  Singson, Jr,  Emcee ken Maestro ti Grade 6  ti CNCS ken Mr. Armando Azcueta, naawis a sangaili.
Nagyaman met dagiti mangisursuro ti idadar-ay ti Mayor ket imbaga ni Mr. Jose V.  Singson, Jr., Emcee ken Maestro ti Grade 6  ditoy a pagadalan a patanor ti CNCS ni Mayor Ediboy.

Nagserbi a ray-aw ti panagsalip ti Blue Team ken Red Team a buklen dagiti mangisursuro a babbai. Kadagiti napagsasalipan, nangatiw ti Blue Team iti kinasalipna.

Nagballigi ti panggep  ti  programa ti nadakamat a pagadalan iti dayta nga aldaw.# (Rinetrato ken insurat ni JOED SAJONIA)

Napunno ti nagbuya iti agsumbangir a bleachers ti complex
Ti Blue Team kabayatan ti panagkantada
Ti Red Team iti panagsaganada a makisalip

No comments:

Post a Comment