Monday, May 7, 2012

NAKIRAGUP NI MAYOR EDIBOY ITI FEDERATED FARMERS’ MEETING

Cabugao, Ilocos Sur – Imburay ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti kapampanunotanna iti kasasaad dagiti mannalon  iti pannakimitingna kadagiti Presidente ti asosasion  ti 33 a barangays ti ili a Cabugao ita nga aldaw, Mayo 7, 2012 iti Municipal Conference Hall. 

Imbatad ni Mayor Ediboy nga agpannuray iti ID System  ti pannakaiwaras ti ganagan para  iti sapasap a mannalon ket no adda man  gapu  a pangitantanan ti asosasion  ti pannakaited ti bagi ti  maysa a kameng ket saan koma a daytoy ti makaanay tapno saan a maited ti  ganagan.

Innayon pay ti Alkalde a maibunong ti nagatang  a  ganagan maibasar iti ID a mangiparangarang ti kinaan-anay ti maseknan a lehitimo a mannalon ti Cabugao.

Iti sabali a bangir, inlawlawag ni Mayor Ediboy a pinaanayanna a 33 ti water pump tapno agbalin a barangay-based ti pakaiyusaranna  iti intero a Cabugao. Nupay  ti asosasion dagiti mannalon ti kangrunaan a makausar, posible met a sapasap a bumarangay ti panagmiembro dagiti mannalon iti asosasion.

Napagtutulagan dagiti pangulo ti mannalon iti wagas a pannakaiwaras ti ganagan kalpasanna. Naballigi met a natratar dagiti dadduma pay nga agenda a mangpatibker  ti kasasaad ti pederasion ken pannakikammayetna iti Gobierno Munisipal a mangiburay kadagiti pagsayaatan a kalikagumanda. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment