Thursday, May 10, 2012

3RD DAY TI FERTILIZER DISTRIBUTION

Cabugao, Ilocos Sur –  Agtultuloy ti pannakaibunong  ti Fertilizer Subsidy ket batang met  iti uppat a barangays: Rizal, Quezon, Alina-ay ken Salapasap ita nga aldaw,  Mayo 10, 2012 iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur babaen kadagiti personnel ti DA-LGU Cabugao nga idauluan ni Mrs. Zenaida S. Andrada, Municipal Agriculturist.

Iti pannakiuman ti Web In-Action kadagiti benepisiario ti subsidy, imbatad ni Brgy. Captain Melanio Santella ti Brgy. Alina-ay: "“Nakapinpintas  ti pannakaiwaras ti ganagan ta dagiti laeng talaga nga adda talonen ken naka-ID ti maikkan".

"Agyamankami met kada Apo Mayor Ediboy ken iti  babaenna kadaytoy a naisagut kadakami a  mannalon. Apag-isu nga usarenmi iti panagbunubonmi,” impeksa met ni Mr. Carlito Villegas, Barangay Tanod, ti Brgy. Salapasap. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment