Monday, May 7, 2012

SEMENTON TI DALIASATEM NO MAPANKA IDIAY BRGY. ARAGAN

Cabugao, Ilocos Sur – Napakongkreton dagiti nagalis ken nalutlot a paset ti kalsada ti Brgy. Aragan babaen ti panagtimpuyog ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr, ken dagiti lumugar nga idauluan ni Brgy. Captain Modesto “Moding”  Ronque.

Saan nga agsarday ni Kapitan Moding  nga agkiddaw babaen ti pannakikammayet ti Konseho ti Barangay ken dagiti lumugar kenkuana iti mainayon pay  a proyekto-impraestruktura iti barangayna. Dakkel a pagnam-ayan ti amin nga agdaliasat ita  iti Brgy. Aragan agsipud ta nakongkreto payen ti dalan a kumamang iti purok iti masungad, mapan iti eskuela a daytoy pay  ti  tamingen da Kapitan Ronque tapno mapasayaat pay dagiti pasilidadesna.

Pagyamanan dagiti lumugar ti laing ni Kapitan Ronque a makilangen kadagiti makaited iti pagsayaatan ti barangayda kas kada  nag-Diputado  Ronald V. Singson  ken Mayor Ediboy babaen iti Municipal Share ti RA 7171. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment