Monday, May 7, 2012

NAPASAYAAT TI KALSADA TI SITIO PADDUAL KEN BESSANG

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramidan ti  slope protection (riprap) ti agsumbangir ti nakongkreto a kalsada a sumrek iti Sitio Paddual, Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur babaen ti panangilungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. Segun kadagiti agindeg ditoy, nalubo ti dalan idi saan pay a naipangato ti kalsada  ta ngamin nagkalungogan daytoy a paset  ken  dalan ti danum nangruna no panagtutudo. Babaen ti pannakaipangato ti kalsada ken pannakatarimaan ti culvert a pagayusan ti danum, napintasen ti panagdaliasat dagiti lumugar ditoy a buklen ti  nasurok nga uppat a pulo a bubongan uray matutudo ti panawen.

Iti sabali a bangir, pinakongkreto met  ti Gobierno Munisipal ti kalsada a sumrek iti Sitio Bessang, Barangay Pug-os  iti asideg ti National Highway. Pinagyamanan dagiti ag-40 a kameng ti bubongan ditoy a purok  iti Gobierno Munisipal  ta napasayaat met ti dalanda ket manam-ayanda  nga agdaliasat a rummuar ken sumrek iti purokda.

Ti pannakasemento ti Farm-to-market-road kadagiti barangay ket agtultuloy a  programa ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Ediboy  tapno matulongan dagiti mannalon a  mangiruar kadagiti produktoda ken umaktibo ti ekonomia ti barangay ken ti Munisipalidad. # (Web In-Action)


No comments:

Post a Comment