Tuesday, May 15, 2012

6TH DAY TI PANNAKAIWARAS TI AMMONIUM SULFATE

Cabugao, Ilocos  Sur – Agtultuloy ti pannakaiwaras ti Fertilizer Subsidy nga impaay ti LGU-Cabugao  kadagiti mannalon iti pasdek ti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur. Ita a Mayo 15, 2012, uppat a barangays manen ti naggigiddan dagiti masakupanda a mannalon ti nagpaili a nangala ti naisibar a para kadakuada a ganagan. Daytoy ti Brgys. Catucdaan, Sisim, Turod ken Aragan.

“Nupay ag-piestakami idiay Catucdaan, maragsakankami nga umay mangala ti ganaganmi. Pagyamananmi iti Municipal Government nga idauluan ni Apo Mayor Ediboy. Napateg daytoy a sagut para kadakami a mannalon,” kinuna ni Kagawad Floro Pines ti Barangay Catucdaan. Kaduana ni Brgy. Captain Dominador Seguritan a nangkuyog kadagiti kalugaranda a mannalon.
Kabayatanna, naanus  dagiti pannakabagi ti DA-LGU nga idauluan ni Municipal Agriculturist Zenaida S. Andrada  a timmulong a nangited kadagiti ganagan.

“Dakkel ti kaipapanan  ti maysa a bag a ganagan  itoy a kangina ti magatang,” imbaga met ni Mr. Teofilo Sol ti Barangay Sisim. “Maipasigurado nga adda amin usaren dagiti pada a mannalon itoy nga umay a panagtatalon. Dios ti agngina kada Apo Mayor Ediboy!”

Dagiti mannalon a  saan a nakaala iti batangda nga aldaw gapu iti di napakpakadaan a makagapu ket maan-anusanda a maikkan no la ket adda ID-da ken naganda iti Farmer’s  Masterlist, segun iti DA-LGU Staff. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment