Thursday, May 17, 2012

8TH DAY TI PANAGITED TI FERTILIZER SUBSIDY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti pannakaited ti libre a ganagan para kadagiti di pay nakaala  a  naka-ID ken naka-Masterlist   a mannalon iti Munisipalidad ti Cabugao ita a Mayo 17, 2012 ket naaramid iti    panagiwaras idiay Municipal Motorpool, Brgy. Baclig, Cabugao, Ilocos Sur babaen ti panangtarawidwid ti DA-LGU nga idauluan ni Municipal Agriculturist Zenaida S. Andrada.

Tallo a barangays ti kangrunaan nga akimbatang: Brgys. Turod Patac, Arnap ken Lipit ngem napakaammuan sakbayna dagiti mannalon a  saan a nakaala ti bagida a ganagan iti amin a barbarangay a nakaeskediul iti immuna nga aldaw ti panagiwaras nga umayda ita nga aldaw, Mayo 17, 2012 tapno maited ti ganaganda.

“Makitak ket dakami a mannalon ti nasikat tatta, apo. Tatta la a makitak ken mapadasak ti sangsangkamaysa a pannakatipontipon    dagiti mannalon,” kinuna ni Mr. Basiliso Ragasa iti Brgy. Lipit.

“Nagpintas daytoy a programa ti Munisipio ket agyamankami ken ni Mayor Ediboy ken ti babaenna ta umuna ti mannalon a sektor a sapasap a matulongan,” imbatad met  ni Mr. Dan Siruno ti Brgy. Arnap.

Segun iti DA-LGU, maaramidto  ti report a pakailanadan ti bilang ti nakaawat a mannalon ken dadduma pay a timmaud a pakaseknan kadagiti    nayeskediul nga aldaw  a pannakaited ti libre a ganagan  iti 33 a barangays ti ili ti Cabugao, Ilocos Sur apaman a mairingpas daytoy. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment