Monday, May 21, 2012

DAYO, AGTULTULOY A SEKTOR TI AGRIKULTURA

Cabugao, Ilocos Sur – Agtultuloy ti napintas a pannakamantener ti tran saksion ti Dayo-Cabugao  iti tunggal Sabado nga aldaw ti Dayo.

Daytoy ti imbatad ni  Mr. Mariano Raciles, Sr., Presidente, Cabugao Livestock Traders  Association idi makauman ti Web In-Action idi Mayo 19, 2012. Innayon ti Presidente   a masurotanen   dagiti koridor dagiti nayetnag nga  annuroten a nagbuligan ti asosasion ken ti Gobierno Lokal a maipatungpal tapno masagrap ti sapasap iti oportunidad ken pagsayaatan nga itden ti panag-Dayo.


“Saan a mapugsat ti panag-dayo a parte ti sektor-agrikultura, Apo,” imbaga met ni Mr. Rizalino Sagun, agtagikua ti Trakan ti ayup a  Taga-Jordan, Sinait, Ilocos Sur ken beterano a duma-dayo iti Amianan a Luzon. “Agingga nga adda animales. Maysa daytoy a pagbiagan  ti mannalon. Napintas ketdi ditoy  ta tartarabayennatayo ti Munisipio ken ti Kapitolio.”

Nasapa a binisita ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. a kaduana ni Mr. Dante Naval, Municipal Meat Inspector agraman dagiti opisiales ti Cabugao Livestock Traders Association dagiti ag-dadayo idi Sabado, Mayo 19 a  kaaldawan ti Dayo. # (Web In-Action)


No comments:

Post a Comment