Friday, May 4, 2012

CANOPY TI MERKADO-PUBLIKO (NISTC), NAM-AY TI UMILI

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti Canopy ti Merkado Publiko (NISTC) babaen ti panangilungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Segun ken ni Municipal Engineer Crescencio C. Formoso, agpaay ti canopy nga extension shed ti agsangpet ken rummuar a lugan ken makitienda (umili ken ganggannaet) ken impaay ti Gobierno Probinsial ti pundo a nausar iti pannakaaramid ti nasao a proyekto.

Kaaduan kadagiti traysikelan a kangrunaan ita a mangus-usar ken  agparparada nangruna iti lawlawasna ket   maipamaysada  iti imatangda nga agbirok ti iluganda  ken pagnam-ayan dagiti pasahero ta saanda a mainitan ken matuduan kabayatan a sumrekda ken rummuarda kadagiti pagtagilakuan iti uneg ti tiendaan.

Impagteng ti amin a mabenepisiaran kadaytoy  iti panagyamanda iti Gobierno Probinsial ken Munisipal iti nam-ayda a gubuayen daytoy a pasilidad iti pannakitiendada. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment