Tuesday, May 8, 2012

UMUNA NGA ALDAW TI PANNAKAIWARAS TI GANAGAN

Cabugao, Ilocos Sur – Napagkaykaysaan ti DA-LGU Cabugao  ken Cabugao Federated Farmers’ Association nga ita a Mayo 8, 2012 ti umuna nga aldaw a pannakaiwaras ti ganagan (Ammonium Sulfate) a maitulong (Fertilizer Subsidy)  kadagiti mannalon. Uppat a barangays ti aggigiddan ti tunggal nakaeskediul nga aldaw ket  agpatingga inton Mayo 17, 2012 (walo nga aldaw)   tapno makompleto ti 33 a barangays ti ili a Cabugao a mawarasan.   Pakabuklan ti  maysa a  sako a libre ti maited iti tunggal  rehistrado a mannalon iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur  babaen ti panangilungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Indauluan ni Municipal Agriculturist Zenaida S. Andrada dagiti DA-LGU Staff nga agpapirma iti kada mannalon iti tallo a kopia ti papeles sakbay a maikkan ti kupon nga isakadana iti napusgan a para-ited ti ganagan. Kasapulan pay  nga ipakita ti mannalon ti valid-IDna nga inted ti DA-LGU iti agpapirma iti lamisaan.

Buklen dagiti mannalon ti Brgy. Bato, Brgy. Sagayaden, Brgy. Reppa-ac, ken Brgy. Pila ti nagpila a nagala ti ganagan. Timmarabay met dagiti  Kapitanes ti nadakamat a barangay iti nasao a panagiwaras.

Indauluan ni Kapitan Virgilio Saplor Piros ti Brgy. Sagayaden agraman ti kakaduana a Kapitanes a  nangipeksa ti panagyamanda iti Gobierno Munisipal iti liderato ni Mayor Ediboy kadagiti naited a tulong kadagiti mannalon  a nayon  ti   usarenda iti panagtalonda iti umay a Wet Season 2012 (Hunio-Nobiembre). # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment