Wednesday, May 16, 2012

MAIKAPITO NGA ALDAW A PANNAKAIBUNONG TI ABUNO

Cabugao, Ilocos Sur – Uppat a barangays ti Munisipalidad ti Cabugao ti  akimbatang ita a Mayo 16, 2012 iti pannakaibunong ti ganagan (Ammonium Sulfate) kadagiti mannalon iti Brgys. Cael-layan, Dardarat, Salomague ken Sabang.

Nasapa ti kaaduan a mannalon a dimteng iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur a napan nakipila iti sango ti Complex nga ayan ti lamisaan  dagiti Personnel ti DA-LGU a mangtarawidwid ti panagiwaras.

Idiay met likud ti pagtarusan ti makapirma ken makaala ti kupon a sumakada ti maysa a bag ti ganagan. Naalibtak dagiti kameng t DA-LGU a mangawat ti kupon kadagiti aglinia a mannalon sada maikkan ti saggaysa nga  abuno. Naurnos, natalna ken naannayas ti pannakaiwaras ti ganagan nanipud iti umuna nga aldaw ti panagiwarasda.

“Napintas ita, Apo, ta dagiti talaga nga agtaltalon ti maikkan ta adda ID a pakakitaan ken maestriktaran ti mangala ti ganagan,” imbatad ni Mr. Epifanio Salarzon, Treasurer ti Salomague Farmer’s Association. “Idi, uray traysikelan, makaala ti ganagan.”

“Daytoy ti kamayatan a pannakaiwaras ti ganagan ta masagat ti kusto nga agtaltalon, awan maidumduma. Mabalin nga usaren a pangpalangto ti di pay n aungpot a tabakomi. Damag nga aggatangda kano ingga’t ungpot,” kuna met ni Kagawad Rogelio Sinco ti Brgy. Cael-layan. Kaduana ni Brgy. Captain Margarita “Margie” Zabala a nangkuyog kadagiti kabarangayanda.

Iti kamalmanna ita a petsa Mayo 16, maaramid ti  pannakaiwaras ti ganagan   sadiay Municipal Motorpool, Brgy. Baclig, Cabugao, Ilocos Sur  babaen ti pannarawidwid ti DA-LGU met laeng. # (Web In-Action) 

No comments:

Post a Comment