Wednesday, May 2, 2012

KALSADA KEN DRAINAGE, INTACT TI BRGY. BONIFACIO

Cabugao, Ilocos Sur – Naisaganaanen  ti idadateng ti umay a tudtudo iti pannakaaramid  ti covered canal iti Arcebal Street  ken pannakasimpa ti dadduma a kanal iti sidiran ti kalsada iti  Barangay Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur babaen ti panagtinnulong ti Gobierno Munisipal  nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken ti Sangguniang Barangay babaen ken ni  Brgy. Captain Valentin S. Tuyor, Jr. ti Barangay Bonifacio. 

Innayon ni Kapitan Jun Tuyor a naaramid pay   ti tampi ti sidiran ti kalsada (stoned lined canal)  iti abagatan ti barangay tapno saan nga agtawataw ti ayus no katudona ket maliklikan ti panagbunnong ti danum ken pannakalayus dagiti agnaed iti asideg ti kalsada ken  kasta met a   naikkan ti streetlights ditoy para kadagiti agdaliasat nangruna iti rabii.

Iti sabali a bangir, mabenepisiaran pay dagiti agdaldaliasat nga umili  iti nakongkreto a paset ti kalsada iti sumrekan iti Barangay Turod Patac iti amianan a daya ti Brgy. Bonifacio. Imbatad ni Kapitan Jun Tuyor  a daytoy ket inlungalong ti Gobierno Munisipal  iti  pannakasementona ken inikkan met ti Konseho ti Barangay iti streetlights a bagnos dagiti agdaliasat nangruna iti rabii. # (Web In-Action) 

No comments:

Post a Comment