Wednesday, August 15, 2012

DAGUS A NAAKSIONAN TI BALAYWAK LANDSLIDE

Cabugao, Ilocos Sur – Nagubbuay ti panagreggaay iti makanawan a parte ti  bakras ti turod (no aggapuka iti abagatan)  a dumna iti National Highway iti Sitio Balaywak, Brgy. Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur a mapapati a gapu ti panagrasi ti daga gapu   iti napaut ken napigsa  a    tudo a pinarnuay ti Bagyo Helen a nangsaplit iti Northern Luzon partikular iti Ilocos Sur.

Napasamak daytoy iti karabiyan ti Agosto 14, 2012 ket dagus a nagaksion ti Municipal Risk Reduction Management Council (MDRRMC) nga idauluan da Engr. Cresencio C. Formoso ken Engr. Nestor Somera  iti pannakaipakni ti gabor.


Nagaksion met ti DPWH District Maintenance Office babaen ti panangidaulo ni Engr. Laureano Quintos a mangilepleppas ti pannakawada ti naiwara a gabor iti kalsada ita nga Agosto 15, 2012.
Iti pannakiuman ti Web In-Action iti DPWH Maintenance Chief, imbatadna a dati a maregreggaay daytoy a paset ti mabatogan ti Kalsada Nasional no adda kalamidad kas iti bagyo. Innayonna a narasi ti daga  daytoy a paset ti turod segun iti pammakdaar  ti opisina ti DENR.


Iti pannakatnag ti gabor, napasamak ti apagapaman a trapiko ti lugan ken motorista iti agsumbangir a direksion ngem in-inut a nawaknitan ti gabor ket mapagnaan ti maysa a linia ti kalsada idi damo  sa in-inut a napalawa iti pannakaikkaten  ti daga. # (Web In-Action)
 

No comments:

Post a Comment