Tuesday, August 14, 2012

MADAGDAGUS A PANNAKATAMING TI ITED ITI RHU

Cabugao, Ilocos Sur – Madagdagus a mataming ti umili a maikkan ti numero ti  kard iti panagasikaso-da iti agpakonsulta iti RHU Cabugao iti kaaldawan ti Lunes, Agosto 13, 2012. Indauluan ni Dr. Lotgarda Tayao, Municipal Rural Health Physician a kaduana dagiti midwives ken nurses kadagiti agamiris ti an-annayen ti pasiente. Sistematiko ti pannakaurnos dagiti agpakonsulta gapu ta aggiddan ti pannakairehistro-da   ken pannakaited ti numero-da iti masungad a lamisaan para iti   batang-da.


Imbatad ni Dr. Tayao iti pannakiuman ti Web In-Action a kaaduan ti respiratory sickness kas iti panateng, uyek ken kanaigna ti gurigor nangruna kadagiti ubbing ti kaaduan a sakit a nataming iti pagagasan. Gubuay daytoy ti  kawa a patauden ti panagbaliw ti tiempo ken kanaigna met ti kasasaad ti sanitasion ti maseknan, segun  iti Doktora.

Nupay kasta, manamnama met ti panaglaing-da  gapu ta adda madadaan nga agas a maited nga usaren dagiti maseknan nga ubbing  nataengan ken dadduma pay  a nagparikna. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment