Thursday, August 2, 2012

NAM-AY/PROGRESO TI GUBUAYEN TI NASAYAAT A DALAN

Cabugao, Ilocos Sur – Saanen a paudi ti Barangay Alina-ay nga idauluan ni Brgy. Captain Melanio Santella  no pannakapasayaat ti  kalsada ti pagsasaritaan. Kalkalpas ti pannakakongkreto ti dalan a sumrek iti amianan ti rangtay (Alina-ay Bridge)  ti Barangay a namagkakamang ti purok ti balbalay iti ungto dagiti ninayon ken  asideg ti Karayan Cabugao.

“Nasayaaten  ti pagdalananmi a mangiruar iti apitenmi. Agyamankami ken ni Diputado Ryan ken ni Mayor Ediboy,” kinuna ni Mr. Jovencio Selma, Presidente ti Alina-ay Farmer’s Association idi kauman ti Web In-Action idi Hulio 31, 2012 iti asideg ti talonna.

Ti sumrek a kalsada ket nakongkreto babaen ti Congressional Fund ni Diputado Ryan Luis V. Singson, First District, Ilocos Sur  ken iti akin-uneg a  sementado a paset ti  kalsada a    kumamang iti kabalbalayan   ket   naggapu iti bingay ti Munisipio iti RA 7171 iti nausar a pundona, segun ken ni Municipal Engineer Crescencio “Nonoy”  C. Formoso.

Ti programa ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Ediboy  a pannakaitandudo ti Agrikultura ket kabuybuyogna ti agtultuloy a  pannakapasayat dagiti kalsada tapno agpinsanda  a mangitunda iti  naan-anay a panagdur-as ti kasasaad dagiti mannalon iti Munisipalidad. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment