Thursday, August 23, 2012

OUTDOOR AND POOL PLAYGROUND, NAIPUESTO ITI CABUGAO CENTRAL PARK (CCP)

Cabugao, Ilocos Sur -  Nainstolar ti Outdoor and Pool  Playground   iti Cabugao Central Park (CCP), Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur idi Agosto 16, 2012 a no sadino a ditoy ket inarak dagiti ubbing ken umili  a mangkita/nangisibro kadagitoy a pagay-ayaman ti ubbing kas iti slide, rocker, swing, ken seesaw.

Daytoy a pagay-ayaman  ket  indonar ti Cabugao Organization of Southern California (COSCA)  iti panangilungalong ni Atty. Romeo Sajor, Opisial ti nasao nga organisasion.  Ti  Gobierno Munisipal ti ili a Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti mangtarawidwid  kadaytoy a pasilidad ti pagay-ayaman ket  maipaay   para iti sapasap nga umili ti Cabugao. 

Iti pannakiuman ti Web In-Action iti kaaduan a nagannak a mangkadkadua ti annakda nga agay-ayam, impeksada ti panagyamanda kadagiti naayat  ti panagpuspusona a kakailian a nangidonar kadagitoy a pagay-ayaman  kasta met iti Gobierno Munisipal a nakaitalkan daytoy a proyektoda.


Maysa a talged dagiti agay-ayam nga ubbing ket ti rubber mat a nayaplag iti semento a mangagsep  ti pannakaisan-ek dagiti agay-ayam, segun kadagiti naginstolar. 

Agsipud ta maisalumina ti klasena  a paglinglingayan  daytoy  kadagiti ubbing a mapan iti Parke, di magatadan ti ragsak a gubuayenna iti rikna dagiti ubbing   kadaytoy a naiyusuat a recreational facility.

Nupay kasta, imbatad ni Mr. Gerry Sevilleja, Park Warden, a kitaenda a kanayon  nga ubbing laeng ti agusar (10 ti tawenna nga agpababa), ken mamantener ti urnos ken kinasayaat ti panagay-ayam dagiti ubbing.  #  (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment