Thursday, August 30, 2012

E-BEIS TI DEP-ED, MAOBLIGAR DAGITI EDUKADOR NGA AGTUNGPAL

Cabugao, Ilocos Sur – Naaramid ti meeting-workshop ti umabot ti 20 nga school heads ti Cabugao DepEd District nga idauluan ni Public Schools District Supervisor Helen V. Siruno idi Agosto 29, 2012 iti CSCS DepEd Conference Building, Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur.

Tunggal Edukador ket naobligar a mangitugot ti Laptop nga usarenna iti workshop kas panagsagana iti pannakipasetda iti pannakaisubmiter ti Government Elementary Profile a ma-e-mail iti DepEd Website.


Imbatad ti District Supervisor a nupay maangay pay  ti pormal a panagsanay dagiti school heads, nasamay met a wagas no aktual metten a maisaganada  tapno maammuan  no adda usarenda ken maikkanda ti pamalpalatpatan  kadaytoy nasaknap a pannakaipakat ti computerized recording  and  data reporting system ti DepEd.

“Adda met dagiti School   Head  a nangikuyog ti kaduana ngem obligado daytoy a ti mismo a dadaulo ti eskuela ti agaramid ti report ket dayta ti pagkasapulan ita a masapul koma a  computer-skilled-ka nga Educator,” imbatad ti Superbisora idi kauman ti Web In-Action daytoy. 


Panggep pay ti panangukkon ken regular a panang-update  ti DepEd Higher  Office  ti solido a datos  ti kada distrito kas estratehia  ti panagplanoda iti proyekto ken pagdur-asan  ti  pagadalan iti intero a sektor-edukasion.

Segun ken ni Mrs. Julia Cayso, Principal ti Cuantacla Elementary School  ken nagbalin a Facilitator ti 1 day activity  ket naballigi daytoy a pakauna a meeting ken workshop dagiti Educators ti Cabugao DepEd District. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment