Sunday, August 26, 2012

MATH CLASS TI UBBING TI TUNGGAL SABADO, MAMULIDA PARA ITI SALIP

Cabugao, Ilocos Sur- Maar-aramid ti MTAP-DepEd Saturday Math Program iti intero a Cabugao DepEd District babaen ti Division Memo Blg. 29, s. 2012. Umabot ti 966 nga agad-adal ti makipaset iti 6 a Sabado a pannakaigannuat itoy. Nangrugi idi Agosto 11 inggana ti Setiembre 15, 2012 a  maang-angay iti Cabugao North Central School.

Iti pannakiuman ti Web In-Action iti Superbisora ti DepEd Cabugao District idi malem ti Agosto 25, 2012, imbatadna nga 11 porsiento ti ngimmatuan ita ti bilang ti ubbing a nakipaset kadaytoy a panagadal ti matematika.Buklen ti agad-adal iti Grade 1- 190; Grade II- 173; Grade III- 128; Grade IV-  156; Grade V - 164 ken Grade VI- 155.

Ditoy met  nga agisuro dagiti Mathematician Teachers nga  inrekomenda ni Math Coordinator Nora R. Quibilan ken inaprobaran  ni Public Schools District Supervisor Helen V. Siruno.

Sagudayen ti Division Memorandum, panggep daytoy a programa a mamuli  ken maidur-as  dagiti agad-adal  iti nakaisigudan nga  abilidad dagiti agad-adal iti numero ken masublian ti naadalda iti kallabes a tawen ken  tapno maisaganada a nasayaat para iti aniaman a  maangay a salisal iti Math ken para pay  iti Entrance Examination ti Grade VI. # (Web In-Action) 

No comments:

Post a Comment