Saturday, August 18, 2012

VERMICULTURE/VERMICOMPOSTING, NASAMAY A GANAGAN TI MULA


Cabugao, Ilocos Sur – Maar-aramid ita ti Vermiculture/Vermicomposting  (panagtaraken ti alumbayad wenno alinta) iti uneg ti Municipal Plant and Fish Nursery a masarakan iti Brgy. Baclig, Cabugao, Ilocos Sur nga ayan ti  lote ti Munisipio.

Daytoy a gannuat ket proyekto ti DA-LGU nga imatonan ni Supervising Technologist Obas Bill Y. Baclig tapno maksayan ti bulto ti basura (malungsot kas iti nagango a bulbulong, rugit ti ayup, natadtad a bulong ti legumes, ken agrupsa a basura) ta kanen ti alinta ket iti unos ti 50 nga aldaw, maisina ti takki ti alinta a mapagbalin nga abuno. Isuro pay  ni Mr. Baclig ti wagas a pamay-an  ti rugit agingga a mabalin nga iyabuno iti mula. Kanaig daytoy, mairanud pay dagiti mannalon ta maaramatda a nasamay a pagganagan ti mulada.

Iti pannakiuman ti Web In-Action ita Agosto 20, 2012, imbatad  ni Mr. Baclig,  nga umuna pay a maidemonstrar ditoy demo-area. Nangaramidda ti pit method a pagtaraknan ti alinta ket ditoy a maimuestra ti pamay-an  dagiti mannalon tapno mapaadu ti tumulad ket maisaknap daytoy a duktal a pagimbagan ti daga ken mula iti barbarangay.

Innayon ti Technologist a napasingkedanen (sientipiko a takuat)  ti Departamento ti Agrilkultura (DA)  babaen iti programana iti Vermiculture/Vermicomposting  nga epektibo a mangpasayaat ti kasasaad ti  daga (mailaok iti linabag ti  daga ken maaramid pay ti Foliar (likido)  a mayaplikar iti mula, ti nabiag nga organismo nga ikut daytoy   ket napigsa a kalasag ti mula iti peste ken sakit, paalistuenna ti panagsabong ken panagbungana  ket makatulong   ti pannakaingato ti masapulan ni mannalon.

Daytoy a programa ket suportaran ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. kas maysa nga addang tapno maksayan ti basura ken pakabenepisiaran pay  dagiti mannalon  ken mayataday iti agtultuloy a  pannakaipakat ti Ecological Solid Waste Management Program  nga itantandudo ti Munisipio. # (Web In-Action)

Ti temporario a Vermibin (lugar a pagtaraknan ti alinta) a masarakan iti ikub ti Municipal Plant & Fish Nursery, Brgy. Baclig, Cabugao, Ilocos Sur nga ayan ti lote ti Munisipio

No comments:

Post a Comment