Tuesday, August 14, 2012

SOIL FERTILITY MAPPING, MAIWAYAT DITOY CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur -  Maiwayat ti nasaknap a pannakaanalisar ti klase ti daga ken maikeddeng ti umisu a klase ti abuno ken kaadu  ti mausar iti amin nga agrikultural a disso iti Munisipalidad.
Nangisayangkat ti Briefing ti Bureau of Soils and Water Management ket naglektiur  ni Ms. Eugenia A. Briones, pannakabagi ti sanga ti DA, a nangilawlawaganna  ti pakabuklan ti programa, sakupenna, addang a maaramid tapno agballigi ti panggepna. Kangrunaan a pakaipatungpalan daytoy a programa ket iti 33 a barangay iti ili.


Nagatendar dagiti pannakabagi ti DA-LGU nga idauluan ni Municipal Agriculturist Zenaida S. Andrada, dadaulo ti mannalon, nasangaili pay ti  MAFC Chairman ti Sto. Domingo, Ilocos Sur ken Ms. Lolita Arce, Agricultural and  Fisheries Coordinator ti Probinsia ti Ilocos Sur a nangtarabay ken ni Ms. Briones. Kasta met a nagatendar da SB Member Benedict M. Savellano, Chairman, Komite ti Agrikultura ken SB Secretary Maxfel S. Suboc.

Innayon ni Ms. Briones  a maipakat daytoy a programa babaen ti pannakikammayetda   iti LGU tapno nasamay a maipasagepsep  kadagiti mannalon ti panggepna. 

Dadduma a gubuayen  ti programa.

  • Makaekonomia ti panagusar ti ganagan maibasar iti rekomendado a wagas.
  • Maikabassit ti panagusar ti komersial a ganagan a mangapektar  ti salun-at dagiti agkonsumo.
  • Pasayaatenna ti kasasad ti daga ta dagiti laeng kasapulanna nga elemento    ti rumbeng a maiyaplikar.
  • Pannakaitandudo ti panagusar ti organiko a ganagan.

Ti agtultuloy a pannakaipakat  ti programa  a mangpadur-as ti sektor-agrikultura ket maysa a prayoridad  ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. tapno mapalag-anan ti kasasaad dagiti mannalon babaen ti nawadwad  nga apitenda ken  iti agnanayon nga episiente ti klasena a daga a mulaanda. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment