Sunday, August 12, 2012

NABUANGAY TI 4-H CLUB TI BRGY.CUANCABAL

Cabugao, Ilocos Sur – Inwayat  ni Mrs. Joenah G. Sevilleja, Municipal 4-H Club Coordinator ti pannakabuangay ti 4-H Club  ti Brgy. Cuancabal, Cabugao, Ilocos Sur a nagpartisiparan dagiti saan nga agbasbasa nga agtutubo iti mismo a Multiprpose Building-da idi Agosto 11, 2012.

Impasagepsep ni Mrs. Sevilleja ti panggep ken pateg ti programa ti 4-H Club ken no kasano a makatulong dagiti agtutubo iti bagida, komunidad-da ken iti Gobierno. Imbatadna pay a maikalikagum a maikkanda ti importansia kas itandudo ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. babaen iti pannakairamanda kadagiti proyekto a maited  para iti sektor ti NGO.

Naballigi ti nadakamat a pannakaorganisa-da  ket maisagsagana ti Paglintegan a nabukel para iti pannakairehistrona iti DOLE babaen ti panangyendorso met laeng  ti Opisina ti Mayor.

Iti pannakiuman ti Web In-Action ken ni Brgy. Captain Rogelio Siruno ti Brgy. Cuancabal, naragsakan ken nagyaman  ti ama ti barangay ta nariingen dagiti agtutubo a makigamulo iti panagsayaatda a mangiraman iti komunidad a paggargarawanda. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment