Wednesday, August 8, 2012

DEPED DISTRICT, NAKASAGANADA ITI K TO 12 PROGRAM

Cabugao, Ilocos Sur – Nakiuman ti Web In-Action ken ni Public Schools District Supervisor Helen V. Siruno iti Cabugao DepEd District  pakaseknan ti panagsaganada iti pannakaipakat ti K to 12 wenno pannakanayon ti saggaysa a tawen ti elementaria ken haiskul mangrugi kadagiti nagturpos ita a tawen 2012 ita nga Agosto 8, 2012 iti mismo nga opisinana iti DepEd District Building, Cabugao South Central School, Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur.

 Imbatad ti Superbisor  a nagatendarda ken dagiti pangulo ti pageskuelaan iti DepEd District ti Cabugao  iti orientation seminar iti pannakaipakat ti pakabuklan daytoy a programa babaen kadagiti dadaulo ti  DepEd.

Imbatad pay ti District Supervisor nga ammo ti Main Office ti DepEd iti lokasion dagiti agkurkurang ti pageskuelaan ken mangisursuro babaen iti data base-da iti internet  ket  dagitoy ti aksionan ti Ahensia  iti intero a pagilian.

Nupay kasta, dakkel latta ti akem ti LGU ken nagannak iti pannakigamuloda kadagiti dadduma a  pakaseknan ti eskuela tapno naa-anay nga agballigi ti programa.

Kanaig daytoy, innayon pay ti pangulo ti DepEd District a kangrunaan a maibasar latta  ti “performance rating” ti pakaital-oan ti mangisursuro iti masakupan daytoy a programa. Dakkel met ti maaramidan  ti upgrade ti edukasion, trainings, social a panagdur-as ken pannakikammayet iti pagadalan ken komunidad.

Ti DepEd District Cabugao  ket selebraranna ita ti “Buwan ng Wika” itoy a bulan ti Agosto 2012 babaen kadagiti aktibidades  a maaramid a  mangmuli ti pannakaidur-as ti kaammuan dagiti ubbing ken iti  sapasap  maipapan iti Nailian a Pagsasao. # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment