Wednesday, August 15, 2012

PANAGPATANOR TI UONG, DUA NGA ALDAW A SEMINAR

Cabugao, Ilocos Sur – Maar-aramid ti dua nga aldaw a seminar iti  Mushroom Culture  iti Cabugao Beach Resort, Brgy. Pug-os,  Cabugao, Ilocos Sur iti Agosto 14-15, 2012.

Iti kabigatan ti Agosto 14, pinasangbay ni Ms. Editha S. Castillo, Assistant Provincial Agriculturist ken Provincial Coordinator ti High Value Crops Development Program (HVCDP) dagiti nagpartisipar iti nadaeg a Function Room ti Cabana Beach Resort  a naggapuda  iti nadumaduma nga ili ti Ilocos Sur.

Ni Ms. Castillo  ti nangirepresentar ken ni Provincial Agriculturist Teofilo R. Quintal.


Imbinsa met  ni Mr. Angel O. Padilla, HVCDP Regional Coordinator, ti Rationale ti seminar. Imbatadna a baro a  pagkakitaan ken mangted ti napapateg a  sustansia para ti salun-at ti kaamaan ti sapasap ti itden  daytoy a programa ti panagpatubo ti naisalumina ti klasena nga uong a naadaptar ti teknolohiana babaen ti DA.

Nagtinnulongan da Miss Gina Rita M. Sumabat, Entrepreneur pakaseknan ti Uong, ken ni  Mr. Isabelo A. Alibin, Agricultural Technologist a trinatar/impadigo  ti pakabuklan ti nangato ti klasena nga  uong, panagpatubo  ken ti  wagas iti panagpatan-ay itoy.


Nagipresenta ti Action Plan dagiti agkakadua nga ili ket paset ti Project Proposal-da ti pannakairaman ti  iproyekto-da iti panangbukel  ti tunggal LGU ti Annual Budget-da para iti Tawen 2013 iti bulan ti Oktubre 2012  tapno manamnama a maigannuatda ti planoda iti kabiitan.

Ita nga  Agosto 15, maaramid ti Field Trip ken  Hands on Demo Proper iti disso a pagtuladan ti  panagpatubo/panagpaadu ti uong   iti masakupan iti  Heritage City of Vigan. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment