Sunday, August 12, 2012

NABUN-AS DAGITI NAI-DAYO IDI ALDAW TI SABADO

Cabugao, Ilocos Sur – Ti  Cabugao-Dayo ket   kaabayna  iti pasilidades ti  Slaughterhouse, Municipal Fish and Plant  Nursery, Motorpool, Greenhouse, ken    mabangbangon a Cold Storage iti lote ti Munisipio  a  mapaspasangasangan nga Agricultural Hub ti Munisipalidad ti Cabugao.


Kabayatanna, idi Agosto 11, 2012 (Sabado nga aldaw ti Dayo), nabubun-as dagiti nai-Dayo a nuang ken baka ket saan a narigatan a nagpili dagiti naggatang ti  para-lakoda met laeng ken para-parti ti dadduma.

Nakidanggay ni Mayor Edgardo  “Ediboy” S.  Cobangbang, Jr. kadagiti opisiales ti Cabugao Livestock Traders Association nga idauluan ni Mr. Mariano Raciles kabayatan ti panag-Dayo. Kasta met a  tumartarabay latta met  da Mr. Dante Naval, Municipal Meat Inspector ken Dr. Melvin Castro, Municipal Livestock Inspector.


Maysa kadagiti kabaruanan a ramit a ginatang ti Munisipio para iti Municipal Livestock Office  ket ti Computerized Weighing Scale a naisukat iti daan a pagkiluan. # (Web In-Action)


No comments:

Post a Comment