Monday, March 17, 2014

CISTODAI-SARANAY, DUMURDUR-AS TI ASOSASIONDA

Cabugao, Ilocos Sur – Segun ken ni CISTODAI Saranay Treasurer Mr. Mario Roxas a naaramiddan ti Paglintegan ti CISTODAI-Saranay babaen iti panangiwardas ni CISTODAI President Wilson Mercado.

Innayon ni Mr. Roxas a sumaysayaat ti pinansial a kasasaad ti asosasionda maigapu iti pannakaaramiden ti pagbasaranda a By-Laws a pinirmaan dagiti Opisiales ti CISTODAI-Saranay a pakairamanan ni CISTODAI Federation President Dominador N.  Andres. Addaan iti 20 a nainget  nga annuroten nga aramiden ti maysa a kameng sakbay a maalana ti benepisiona iti CISTODAI-Saranay no adda emerhensiana ken ti pamiliana.

Insupusop pay ni Mr. Roxas a naipabulod ita ti dadduma a pundoda kadagiti kameng ket gapu iti kaadda ti By-Laws-da ket makolektada dagitoy a gatad iti umisu a panawen.

Kabayatanna, sumaysayaat met ti operasion dagiti traysikelan a kangrunaan a nakaigapuan ti pannakabukel ti CISTODAI. Segun ken ni Mr. Roxas a maigapu iti panagkikinnaawatanda nga Operators ken Drivers ket nalaklakada a risuten ti rumsua a pakaseknan ken problemada iti panagpasadaan. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment