Tuesday, March 4, 2014

PINADAYAWAN NI MAYOR EDIBOY TI BALLIGI TI GLOBAL REUNION

Cabugao, Ilocos Sur – Kalpasan ti Flag Ceremony idi Marso 3, 2014, pinadayawan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. babaen iti panangbigbigna ti kinatunos dagiti kameng ti Pamilia-LGU a nagasikaso kasta met kadagiti Opisiales ti Gobierno Lokal ti ili a nakidangdanggay kadagiti bisita a Balikbayans iti sakbayna, kabayatan ken kalpasan ti tallo nga aldaw a pannakaangay ti 7th Cabugao Global Grand Reunion 2014 iti Cabugao, Ilocos Sur idi Pebrero 18-20, 2014.

Innayon ni Mayor Ediboy a naipakita ti natunos a kabaelan ti panag-Host ti LGU Cabugao a nangigannuat kadaytoy a dakkel  nga aktibidad a nakagun-odan met iti Munisipio iti  aglaplapusanan  a nasayaat  a pagkunaan dagiti sangaili iti panagballigi daytoy a Global Reunion.

Kanaig daytoy, pinadayawan  ni Mayor Ediboy ti Kapolisan  agraman ti BFP iti agtultuloy a pannakamantener ti linak ken talna kabayatan iti pannakaaramid daytoy a tallo nga aldaw a Reunion.

Insupusop ti Ama ti Ili ket binigbigna a dagiti panagdur-as ti ili ket manaynayonan iti agdama ket mangnamnama a dagitoy a maar-aramid ket mabigbigto met ti sumaruno a henerasion ken aramidendanto pay ti ad-adu a pagimbagan a pakairanudan dagiti umili ti Cabugao.

Kinablaawan pay ni Mayor Ediboy dagiti Pangulo ti Departamento, Empleado ken Opisiales ti LGU Cabugao a naayaban iti sango gapu iti panagkasangayda iti petsa a masakupan ti bulan ti Marso 2014. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment