Friday, March 28, 2014

UPDATES TI PROGRAMA TI SALUN-AT ITI MHO-RHU

Cabugao, Ilocos Sur -  Segun ken ni Dr. Bernardino M. De Gracia, OIC Municipal Health Officer ti ili a Cabugao, a maisagsagana ti 33 sets iti Weighing Scale ken ti Sphygnanometer a mausar dagiti Medical  Representatives iti 33 a barangay a kaaduanna kadagitoy ket dagiti met laeng Barangay Health Workers (BHW’s) ken dagiti Barangay Nutrition Scholars (BNS) kadagita a lugar. Maiwaras dagitoy a medical apparatus apaman nga adda iti go- signal ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Innayon pay ni Dr. De Gracia a maited pay iti mabiit dagiti insentibo dagiti Co-Health Implementors ti DOH-RHU iti barangay kas iti Health Leaders, Kalusugan Pangkalahatan Committee ken dagiti BHWs.

Innayon ni Dr. De Gracia a naregget latta ti agtultuloy a  pannakaipaay ti nasamay a  serbisio ti salun-at iti RHU-Cabugao para kadagiti umili. Babaen pay  iti maiwaywayat a panagadal ti DOH, imbatad  ni Dr. De Gracia a posible a maikkan ti nayon a  Doktor ken Nurse iti RHU maigapu iti pagannurotan a masapul nga adda maysa a Doktor a mangtaming iti kada 20,000 a bilang ti Populasion. Nupay kasta, kuna ti Doktor nga agpannuray daytoy iti kinaadda ti pundo para kadaytoy a gakat iti maysa a Gobierno Lokal. 

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket gubuay iti agtultuloy a panangsuportar  ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. para iti nasalun-at,  produktibo ken naasenso nga umili ti Cabugao, Ilocos Sur. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment