Thursday, March 20, 2014

DAY CARE MASS RECOGNITION, NAGMENSAHE NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Cabugao Day Care Mass Recognition, Cluster 1,  Batch 2014 iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur iti bigat ti  Marso 20, 2014.

Buklen ti Cluster 1 Day Care Centers ti Brgy. Aragan, Arnap, Bonifacio, Cacadiran, Daclapan, Marga-ay, Nagsincaoan, Pug-os, Sabang ken Salomague a  a naggaouan iti 201 nga ubbing a nagturpos iti Day Care.


Iti programa, immuna  a naaramid ti Grand March nga indauluan dagiti LGU Officials, Guest Speaker, MSWDO, Parents/Guardians, Brgy. Officials ken dadduma a bisita iti nasao a Recognition Ceremony.

Nangipaay ti Invocation ni Ms. Elizabeth Somera, Day Care Worker ti Sabang Day Care Center (DCC). Kalpasan a nakanta ti Pambansang Awit ken Cabugao Hymn, nag-Words of Welcome ni Princess Zyna Salamanca  iti Arnap Day Care Center.


Naisaganad ti Pinning of Ribbons kadagiti Graduates babaen kadagiti nagannak. Naisaruno ti Awarding of Medals to the Outstanding Graduates iti sangapulo a DCC  babaen kadagiti Donors.


Simmaruno ti Awarding of Gold Medals to the “Most Outstanding Graduates”  babaen ken ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Iti Mensahe ni Mayor Ediboy, kimmablaaw ken nagyaman ta dimmanon manenn ti tiempo ti panagturpos dagiti ubbing iti adal ket naragsak a makakita nga uray inosente dagitoy nga ubbing ket ipakpakitada ti awan pangisukatan dagiti nagannak/Guardians a buya a makagun-od dagiti ubbing iti Toga ken Ribbon.

Dinakamat ni Mayor Ediboy dagiti Day Care Workers (DCWs)  a  maibilang a maikadua a nagannak a mangtulong a mangmuli kadagiti ubbing. Ket inggunamgunam  ti Alkalde Munisipal a mataginayon koma ti napintas a linnangen dagiti nagannak/Guardians ken Teachers  a mangipatungpal kadagiti programa ken proyekto a mangpasayaat iti kasasaad dagiti ubbing nga agad-adal iti Day Care. Pinadayawan ti Ama ti Ili iti akem ti amin a nakipaset kadaytoy a seremonia ti panagturpos ket impeksana iti nabara a “Congratulations” kadagiti 201 a nagturpos nga ubbing. 


Kalpasan ti Valedictory Address ni Adriel Xian Baclig (Bonifacio DCC) ket  nai-Award dagiti Gold Medals kadagiti A-1 Child babaen kadagiti Donors a kaaduan a kameng ti Sangguniang Bayan nga idauluan ni Vice Mayor DJ Savellano.

Naaramid met ti Awarding of Gold Medals to the Participants of the Municipal & Provincial Children’s Congress babaen ti pannakagun-od dagiti ubbing iti tallo a DCC: Arnap, Bonifacio ken Salomague babaen ti kategoria ti Vocal Solo, Draw and Tell. Ni Vice Mayor DJ Savellano ti nangyukkor kadagiti medaliada dagiti innem nga ubbing a napadayawan.

Kalpasan ti Presentation of  the Graduates, kinompirmar ni MSWD Officer Mrs. Lydia S. Gazmen ti panagturpos dagiti 201 nga ubbing iti dayta nga aldaw. Pinadayawan ni Mrs. Gazmen ti agtultuloy nga akem dagiti Nagannak/Guardians a kadua dagiti Day Care Workers a mangtartarabay kadagiti ubbing tapno maiturong iti napintas a masakbayan ti panagadalda. Innayon ni Mrs. Gazmen a ti balligi ti ubing ket balligi met ti nagannak. Dinakamatna pay iti “commitment”  dagiti Day Care Workers (DCWs)  nga agserbisio ti napudno ken pinagyamananna ti suportar ti Barangay Council kadagitoy 10 a barangay a naggapuan dagiti naggraduar.


Introduction of the Guest Speaker ti inaramid ni Ms. Rizamarie Asunio, Pug-os DCW. Nagpaay a Guest Speaker ni Vice Mayor Deogracias Jose Victorino “DJ” H. Savellano. Anag ti Mensahe ti Bise Mayor a matibnokan koma ti agtultuloy nga  ayat iti panangsursuro kadagiti ubbing tapno maasa dagiti talentoda ket agbalinda a mapangnamnamaan  iti pamilia ken ti pagilianda.

Kalpasan ti Farewell Speech ni Jhune Carl Tisbe (Salomague DCC), naited dagiti Certificate dagiti ubbing a nagturpos ket indauluan ti Guest Speaker, Vice Mayor DJ  agraman dagiti Sanggunian Bayan Members kasta metten da MSWD Officer Mrs. Lydia S. Gazmen ken ni MSWD Assistant Leonora G. Reintar ti nangiyawat kadagiti sertipiko kadagiti ubbing a naggraduar.


Closing Remarks ti binagi ni Mrs. Lyzette Urbien,  Aragan DCW.

Nagpaay nga Emcee da Mr. Ferico S. Arcebal, Jr., Mrs. Florentina Saquiton ken ni Mrs. Rizamarie Asunio. # (Web In-Action) 


No comments:

Post a Comment