Friday, November 23, 2012

FFS SESSION, NASANGAILI DAGITI ESPESIALISTA ITI PHILRICE, MUNOZ


Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti FFS Session iti kaaldawanna  (Huebes) a nagpartisiparan dagiti agad-adal a Garlic Growers iti nadumaduma a barangay ti Cabugao  ita a Nobiembre 22, 2012 iti Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur.

          Sakbay ti panagturong dagiti pannakabagi ti IPM CRSP-Philrice Group (Munoz, Nueva Ecija)  iti Learning Center, nakikoordinarda iti Opisina ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr. pakaseknan ti ibibisitada iti proyekto a nagbuligan ti LGU Cabugao ken Philrice a madama a maiyus-usuat iti Brgy. Pug-os.

          Kabayatan ti lektiur, dinayaw ni Ms. Salve E. Santiago, Plant Pathologist iti regget ken laing  dagiti agad-adal a makipaset  iti diskusion ken presentasion iti gapuananda.
          Iti pannaki-amad ti Web In-Action, imbatad ni Mr. Jun M. Ramos, Weed Science Research Specialist II, a  kayatda met  ti makitinnulong  ditoy ili ti Cabugao ta kayatda a yallatiw dagiti teknolohia ken proyekto nangruna  iti panagpatanor ti bawang. Innayonna a suportado ti LGU a kapartnerda  a mangipatungpal kadagiti programada  iti Agrikultura  nga esponsoran ti Philrice-IPM CRSP kadagiti mannalon.

          Iti session, naisuro pay dagiti praktikal a wagas ti panagusar ti naingayyeman a panangtiped ti peste ken sakit tapno maikabassit ti gastos ti mannalon ket manayonan ti masapulanda iti panagmulada ti nateng.

          Nakitinnulong met da Mrs. Ester Aguimbag, AT/DA-LGU ken ni Mrs. Remedios Inovejas, OPAG-Ilocos Sur a nangtarabay kadagiti mannalon a nakiinnadal kadagiti sangaili a taga-Philrice. # (Web In-Action)


 

No comments:

Post a Comment