Saturday, November 17, 2012

SERBISIO PARA 4 P’S, INDANON TI LGU-MSWDO ITI BARANGAY

Cabugao, Ilocos Sur -   Insayangkat dagiti pannakabagi ti Municipal Social Welfare and Development Office nga idauluan ni Mrs. Lydia S. Gazmen ti pannakaidanon ti information drive iti annuroten dagiti kabarbaro a kameng ti 4 P’s (Pantawid Pamilyang Pilipino Program) kadagiti barangay nangruna kadagiti maseknan a saan a nakapan iti nayeskediul a panagpa-rehistro ken panagited ti Philhealth Cards a naangay iti Munisipio iti kallabes a lawas.

Idi Nobiembre 15, 2012, nagturong ti grupo ti MSWDO iti Barangay Aragan, Turod Patac, Sagayaden, Pila ken Cuancabal babaen ti panangidaulo da Miss Aida Cueto ken Municipal Link Gary Visera tapno ipakaammoda  kadagiti 4 P’s recipients dagiti annuroten ken pakabuklan ti programa. Nagmalmalemda a nangmiting/nagiwaras ti Philhealth ID kadagiti maseknan a beneficiaries  kadagiti nadakamat a barangay.

Daytoy a panagtulong ket programa ti Gobierno Nasional nga ipatungpal ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ken imatonan ti MSWDO iti pannakaasikaso dagiti program-beneficiaries.

Kalikaguman ni Alkalde Munisipal  a babaen daytoy a programa ket mainayon a makatulong ti kasasaad dagiti sapasap a nakurapay nga umili ken idariragna pay a  napintas koma ti panangannurotda/panangiserbida  kadaytoy a maited kadakuada a pagsayaatan    tapno maital-o ti kabibiagda.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment