Thursday, November 17, 2011

MOA SIGNING TI BFAR KEN LGU-CABUGAO, NAARAMID IDIAY BRGY. SABANG

Cabugao, Ilocos Sur – Ti panagpinnirma iti Memorandum of Agreement (MOA) iti nagbaetan ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) Regional Office 1 ken LGU-Cabugao babaen kada Regional Director Nestor Domenden, CESO V ken ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. kasta met ti pannakabagi ti asosasion ti mangngalap ken NGO (Tanim Kalikasan, Inc.) iti “culmination” dagiti aktibidades a naisayangkat kadayta a bigat idi Nobiembre 16, 2011 sadiay Multi-purpose Hall, Barangay Sabang, Cabugao, Ilocos Sur.

Sinaguday ti MOA maipapan iti akem ti tunggal partido (BFAR, LGU, Asosasion ken NGO) iti panagmula ti mangrove, panangtaripato, insentibo ken dadduma pay a kanaigna. Dua a barangay ti nakipaset iti MOA: Brgys. Sabang ken Daclapan.


Immuna a naangay ti seminar a nagpartisiparan ti innem a Kapitanes ti 7 a Coastal Barangays (Pug-os, abang, Salomague, Namruangan, Daclapan ken Salapasap) agraman dagiti kameng ken opisiales dagiti masakupanda a Fishermen Associations tapno maammuanda iti umisu ken mayataday a panangusarda iti ramramit ti maited a pagkalap (Payao) babaen iti BFAR Region 1 ken LGU-Cabugao. Naglektiur dagiti pannakabagi ti BFAR ket naigunamgunam pay a maaramid ti “written report” nga isubmiter a regular dagiti asosasion a pakailanadan dagiti kangrunaan a datos a kas pagibasaran iti pannakaiwayat ti monitor ken evaluation.

Ti panagpirma da Mayor Ediboy ken BFAR Regional Director Nestor Domenden, CESO V iti nasao a MOA
Iti sabali a bangir, indauluan ni Sabang Brgy. Captain Edgardo S. Cobangbang, Sr. dagiti bumarangay a napan nagmula ti mangrove seedlings iti saan pay a namulaan a paset ti shorelines ti Barangay Sabang. Nakipaset met dagiti pannakabagi ti LGU, BFAR ken NGO iti panagmula.

Naaramid ti panagpapatang iti nagbaetan dagiti Kakapitanes iti 6 a Coastal Barangays ken kameng ti MFARMC, Ni Mayor Ediboy, Director Domenden, Provincial Agriculturist Teofilo Quintal, MA Zenaida S. Andrada, SBM Benedict Savellano ken NGO pakaseknan dagiti proyekto ken programa a maipatpatungpal iti Coastal Barangays. Impeksa ni Mayor Ediboy a sisusuporta ti Gobierno Munisipal a makikammayet kadagiti line agencies partikular ti BFAR a mangpataud ti proyekto para kadagiti mangngalap ken dadduma pay a gay-at a mangpasayaat ti kasasaadda.


Naisaruno ti MOA Signing nga indauluan da BFAR Regional Director Nestor Domenden, CESO V ken ni Mayor Ediboy sa naiyawat dagiti materiales a pakabuklan ti payao ken kanaigna a ramit a kasapulan iti pannakausar daytoy. Ti Payao a nayawat ket proyekto pay laeng a tarawidwidan ti MFARMC nga idauluan ni Dardarat Brgy. Captain Danny Garcia. Naballigi daytoy nga aktibidad ket sangsangkamaysa dagiti nagatendar a nangsango ti naisagana a pangngaldaw kabayatan a duduayyaen ida ti makailibay a palayupoy ti angin nga isang-aw ti baybay babaen iti agligsayen a darang ti Init. # (Insurat ni JOED SABIO SAJONIA/Photo Taken, Kevin Somera) 

No comments:

Post a Comment