Saturday, November 5, 2011

UMAS-ASENSO TI AGNEGOSIO DITOY CABUGAO

Cabugao, Ilocos Sur (Nobiembre 5, 2011) –Maibasar iti estatistika, manaynayonan ti bilang ti umay agnegosio ditoy ili a Cabugao  iti pannakataming dagiti pasilidad ti  pagtagilakuan iti Merkado Publiko (NISTC)  ken makatulong pay ti  pannakaaramid/pannakatarimaan  dagiti kangrunaan nga impraestruktura kas iti pannakasemento ti kalsada ti barbarangay a pagdarasan a pagiruaran ti produkto dagiti mannalon, nimmam-ay  ti  panagdaliasat dagiti mapan  aggatang ti kasapulanda iti tiendaan ken pumasiar kadagiti barbarangay, pannakapasayaat ti paggapuan ti mausar a danum, ken natalna a kasasaad ti komunidad segun iti panangamiris ti PNP.

“Pagyamananmi la unay kadagiti  Opisialestayo, Apo, ta nasementon ti kalsadami ngem dawatenmi nga  agsinsin koma  ti pammigbig a maited   iti Bungro saan laeng nga iti Bugnay, Salapasap ti mapadayawan kadaytoy nabirngasan ti “Katuday Avenue”,” impalgak ni Apo Salustiano Sabugo, panglakayen ti Barangay Bungro.

“Napintas ti panagdadanggay dagiti bumarangay ken pangpangulotayo isu nga adu ti magapuananda  itatta nga pagsaysayaatan dagiti taga-barbario,” kuna met ni Apo Prudencio Baclig, panglakayen  iti Barangay Aragan.


 Ti intar dagiti Dry Goods ket adu met latta ti aggatang
“Kayatda ti umay  kumita  kadagiti mainaynayon a pagbalbaliwan ti Munisipio ken ti  serbisio dagiti nakagaggaget nga empleados isu nga nagaget dagiti tao nga umay agbayad,” inlatak met ti maysa a pangulo ti opisina.

Nakatulong  pay  ti dakkel ti  panangbuangay ni Mayor Edgardo   “Ediboy”  S. Cobangbang, Jr. iti Northern Ilocos Sur Trade Center  Task Force nga idauluan ni Waterworks Superintendent Nestor B. Somera  nga agkita, mangtakuat ken  makipagpanunot kadagiti mairekomenda a pangpasayaat pay  kadagiti agtagilako ken aggatang iti tiendaan.

Maibasar iti rekord ti Municipal Treasury, umabot ti 443 ken manaynayonan ti bilang ti nakarehistro ti negosioda a kangrunaan a pakasarakan kadagitoy nga establisimiento ket iti uneg ti tiendaan ken iti ruar  iti igid ti Maharlika Highway.

Iti nakolekta ti taripa ti negosio laeng, umabot iti P344,909.87  ti dinur-asan ti koleksion no pagkomperarem iti Enero-Setiembre 2010 ken ita:  Enero-Setiembre 2011 segun iti Tesoreria ti Ili. Maibasar iti rekord ti Tesoreria ti Munisipio, addan 2,740,086.76 a koleksionda iti “business tax” laeng iti bulan ti Setiembre 2011.

“Malaksid laeng daytoy kadagiti  nakolekta a Fees and Charges  a nayon ti  pamastrekan ti ili,” imbatad ni Mr. Marlon J. Ramos, Administrative Aide 3  manipud iti Municipal Treasurer’s Office.

Mainayon a mangpatibker ti datos a natalged ti ekonomia ti ili iti panagngato ti apit ti pagay (hybrid) a gubuay ti di agsarday a panangilungalong ti Gobierno Munisipal ken Probinsial kasta met ti   DA-RFU 1 iti Cluster Techno-Demo on Hybrid Rice  kadagiti estratehiko a lugar iti pagtatalonan iti ili.
   
Iti 5-Hectare Cluster Techno-Demo on Hybrid Rice a nagsina a  nailunsad iti Barangay Pug-os nga indauluan ni Elmer G. Bromeo  ken Brgy. Namruangan nga idauluan ni Benjamin Castillo,  dinayaw da OIC DA Regional Executive Director Wilma Ibea ken Ilocos Sur Provincial Agriculturist Constante Butacion ta nalabsan pay dagiti farm-cooperators ti “expected yield”  nga 6.5 tons iti 7-10 tons a naapitda iti kada ektaria.


Ti sumrekan iti Merkado Publiko (NISTC-Cabugao)
Imbatad da Municipal Rice Program Coordinator Nereo Daproza ken Municipal Agriculturist Zenaida Andrada nga in-inuten a masursuruan ken umapal  dagiti mannalon nga  agraep ti Hybrid rice. Ita a panagaapit ti Wet Season 2011 (Hunio-Nobiembre),  kangatuan ti  10 tons ti tunggal ektaria ti naapit ti Hybrid Rice. Di agsarday ti DA-LGU a mangilungalong ti panagplano ti ad-adu nga agmula iti Hybrid Rice iti umay a main crop. Segun ken ni Brgy. Captain Edgardo Sonido, sisasagana ti 100 ektariasda a mamulaan para iti Main Crop 2012. Ti Brgy. Turod Patac ti nabansagan a “Top Hybrid Rice Producer” ti ili a Cabugao iti agdama, segun iti DA-LGU.

Iti biang ti livestock sector, imbatad ni Dr. Melvin Castro, DVM, namantener ti napintas a rekord ti panagpatanor ken pannakalako ti  dinguen ken animales. Dakkel ti naitulong  ti pannakabuangay ti Dayo a  nangparegget ti industria ti panagtaraken, segun pay iti agkabannuag a Beterinario.

Iti biang met ti High Value Commercial Crops, imbatad met ni Municipal Technologist Ester Aguimbag a namantener latta met ti napintas a rekord ti panagnateng.  Adu a mannalon ti agmula uray off-season (deretso) ta para konsumo ken para-lako ti masobra a maapit. Innayonna nga awan ti napasamak nga “oversupply” tatta ti produkto a nateng ta epektibo dagiti estratehia a naipakat ti opisinada ken dagiti vegetable growers iti “market outlet” ti nateng. Ipasimudaag ti panagaktiboda ti pannakaorganisar  ti Cabugao Vegetable Growers Association a makikammayet iti Gobierno Munisipal ken dadduma pay a maseknan nga Ahensia a makatulong kadakuada, segun pay ken ni Aguimbag.

Manamnama nga  iti yaadani ti Paskua ti makagapu a naregget ita ti panagtulid ti negosio, segun  iti NEDA Region 01. # (Web Research )

Ti pannakakongkreto dagiti Farm-to-Market Roads (FMR’s) ti kaaduan a makagapu nga immasenso ti negosio, segun iti kaaduan nga opinion dagiti umili
Ti kaikanan ken kakarnean a parte ti tiendaan
Napunpunno dagiti lamisaan dagiti aglako ken nadaras a makraayan ta adu ti aggatang

No comments:

Post a Comment