Tuesday, November 1, 2011

SKry NIGHT!

Cabugao, Ilocos Sur - Sinelebraran ti Sangguniang Kabataan Federation ti ili a Cabugao   babaen iti “Halloween Party  Presentations” iti pammasungad ti Todos Los Santos ken  Piesta Dagiti Minatay:  Nobiembre 1- 2, iti  karabiyan ti Oktubre 31, 2011.

CLICK HERE TO VIEW MORE PICTURES
Indauluan ni SK Federated President Benazir Sarmiento dagiti opisiales ti Pederasion ken dadduma pay nga SK Chairmen, Kagawad, LGU Personnel  ken miembros ti SK  iti nadumaduma a barangays a nagpartisipar kadaytoy nga okasion.

Makapaseggar ken makapakatawa dagiti nagakem iti agduduma a langa dagiti  pagbutbutngan ti ubbing ken uray  pay  dagiti nataengan a “di-katatawan” a tradision  ken  pammati ken paset ti  kultura ni Ilokano. Naurnos ken makaawis  ti  panangiparang dagiti nagakem kadagiti naipabuya ket naikkanda  pay ti gunggonada.

Nasangaili iti nasao a selebrasion ni Board Member Christian “Basi” Purisima ti Umuna a Distrito ti Probinsia ti Ilocos Sur ket iti inna panagmensahe,  kinablaawanna dagiti opisiales ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy”  S. Cobangbang, Jr. ken kaduana ni ABC President, Rizal Brgy. 
Captain Teddy U. Soller iti dayta a rabii  a nangandingay kadagiti agtutubo ken umili a nagbuya.
Imbaga ni Bokal  “Basi” a sisasagana a makitinnulong a mangilungalong ti pagsaysayaatan dagiti agtutubo idiay laem ti Hunta Probinsial ket nangted ti P5,000 a pannakipasetna kadagiti agtutubo.
Iti sabali a bangir,  saan  met a  paudi  ni Congressman Ryan Luis V. Singson, First District, Ilocos Sur  no pakaseknan ti pannakaitag-ay ti “social development  activities”  dagiti agtutubo. Maysa a parang kadagiti adu a maitultulongna iti benneg ti agtutubo ket nangted met   ti P5,000 a pinakidanggayna kadagitoy iti SKry Night.

Panggep pay ti naangay a panagtataripnong a maysa kadagiti aktibidades  ti SK Federation a mamaginnasideg ti rikna ken  mangpabaro ti linnangen dagiti agtutubo iti ili ti Cabugao. #  (Insurat ni  JOED SABIO SAJONIA)

No comments:

Post a Comment