Tuesday, November 15, 2011

PROYEKTO TI PAYAO, ITED TI BFAR KEN LGU KADAGITI MANGNGALAP

Cabugao, Ilocos Sur (Nobiembre  15, 2011) – Ti naregget a panagkalikagum dagiti mangngalap a mangbukel iti Municipal Fish and Aquatic Resource Management  Council (MFARMC) nga idauluan ni Dardarat Barangay Capt. Danny Garcia a maaddaan ti payao “rama” ken gill net (sigay)  a pagkalap ket napatgan ti umun-una  babaen iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR Region 01), sanga ti Departamento ti Agrikultura (DA) iti Rehion Uno nga idauluan ni Regional Director Nestor D.  Domenden, CESO V.

Daytoy a gandat ket paset met  ti naregget  a kalikagum ti Gobierno Munisipal ti ili nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti pannakapataud ti epektibo ken kabaruanan a ramit ti panagkalap dagiti sektor ti mangngalap tapno manayonan ti matgedanda ken tumulongda a  mangguardia ti kabaybayan ti ili a Cabugao a manglapped ti rumsua nga  illegal nga aktibidad ti panagkalap.


Naipaima iti LGU-Cabugao dagiti materiales ti “payao” a kalap kas iti sumaganad:  2 rolyo a tali (24 mm.), 8 semento a mausar iti pagpunduan, 20 pedaso a floater, 4 a shivel (paggalutan  ti labig ken bulbulong ).

Manamnama a maiyawat ita nga aldaw, Nobiembre 15, 2011 daytoy a proyekto agraman iti counterpart ti LGU  kadagiti asosasion ti  mangngalap a napagkaykaysaan a pakaitedanna. Ti MFARMC ket buklen dagiti asosasion ti mangngalap manipud iti pito a coastal barangays: Sabang,  Dardarat, Salomague, Namruangan, Daclapan, Pug-os ken Salapasap.(Insurat ni JOED SABIO SAJONIA/Web Research)

No comments:

Post a Comment