Monday, March 30, 2015

AGTULTULOY TI PANAGDALUS ITI KALSADA KEN PASILIDAD TI LGU ITA A SEMANA SANTA

Cabugao, Ilocos Sur – Tumultulong ti grupo ti Clean and Green Program  ti Munisipio nga agdalus kadagiti kalsada ti Poblasion nangruna kadagiti Processional Routes, Pasilidad ti Munisipio (Parke ken Plaza)  tapno naan-anay ti pannakalinis ken pannakapapintas ti buya ti aglawlaw.

Kangrunaan a maikkan ti mentenansia ti panagdalus ket iti Cabugao Central Park (CCP) a daydaywen ti umili ken bisita  iti aldaw ken sardam kasta met idiay NISTC Public Market a paggatanganda iti kasapulanda.

Iti sabali a bangir, agtultuloy met a mamantener ti kinadalus ken sanitasion dagiti pasilidad nga usaren ti sapasap nga aggatang iti NISTC Public Market.

Segun ken ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT, agak-akem a dadaulo ti grupo a kalpasan a maiwakasda iti agsumbangir ti National Highway manipud iti Brgy. Sagayaden nga  agpatingga iti Brgy. Pug-os ket  makikoordinarda kadagiti barangay ti Poblasion tapno tumulongda nga agdalus iti igid ti kalsada.

Innayon ni MENRO Balangatan a monmonitorenda pay iti Cleanliness and Beautification dagiti pito a Coastal Barangays a kangrunaan a pagpasiaran  dagiti  Balikbayans/bisita iti summer months babaen iti pannakikammayetda kadagiti Opisiales ti barangay kadagitoy a lugar. Tumulongda pay a mangpalinis iti agsumbangir a paset ti National Highway iti agpa-Port Salomague.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket paset ti Direktiba ti Municipal Chief Executive ti ili  iti agtultuloy a pannakaipakat ti panagdaldalus ken panangpapintas  iti aglawlaw ti ili a pagsayaatan ken pakairanudan met laeng iti sapasap ken panagsagana iti pannakaselebrar ti Semana  Santa ita a lawas, Marso 29-Abril 5, 2015. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment