Wednesday, March 25, 2015

MANGROVE PLANTING, NAIRUSAT ITI DUA A COASTAL BARANGAY

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti panagmula ti Mangrove Seedlings iti saan pay a namulaan a paset ti katangriban iti Barangay Salomague, ken  Brgy. Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur babaen iti panangilunsad dagiti kameng ti Fishermen Association kadagiti nadakamat a barangay a kas pannakikaysada iti pannakapaberde kadagiti kakadilianan a paset ti Clean and Green Program-Coastal Area  ti Munisipio nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. 

Naaramid ti Mangrove Planting idi Marso 20, 2015  a nakaimulaan iti bilang ti Seedlings: Barangay Pug-os-45.000 ken Barangay Salomague-35,000, segun ken ni Mrs.  Milagros R. Paz, Municipal Fisheries Coordinator a nangtarabay kadagiti mangrove planters. 

Kabayatanna, innayon ni Mrs. Paz a mayataday ita ti panawen iti panagmulada gapu iti kapintas ti ugot ti baybay ket manamnama nga adu ti  mangrove seedlings a mainayon a maimula ita a Tawen 2015  iti shorelines a mabatogan dagiti coastal barangay a disso ti estratehiko a mabalin a mulaan ti mangrove seedlings.

Kabayatanna, regular latta met a maar-aramid ti coastal clean-up nga igaygay-at  dagiti multi-sectoral associations  iti  uneg dagiti nadakamat a barangay tapno mabisita, madalusan ken masugotan dagitoy a namulaan ti mangrove a parte ti kabaybayan, segun ken ni MENRO Edgar S. Balangatan, AT ti LGU-Cabugao.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket gubuay ti nakammayet a panagtutunos ti amin a sektor a mangpaberde ti katangriban babaen iti panangilungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment