Thursday, March 19, 2015

NABALLIGI TI DAY CARE MASS RECOGNITION TI CLUSTER 2

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Cabugao Day Care Mass Recognition, Cluster 2,  Batch 2015 iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur idi malem (1:00 pm)  ti Marso 18, 2015.


Buklen ti Cluster 2 dagiti Day Care Centers ti Brgy. Aragan; Arnap DCC; Cacadiran DCC; Carusipan; Cuancabal DCC; Cuantacla DCC; Dardarat DCC; Nagsincaoan DCC, Pila DCC; Sagayaden DCC; Turod DCC ken ti Turod Patac DCC a naggapuan dagiti ubbing a nagturpos iti Day Care.

Iti programa, immuna  a naaramid ti Grand March nga indauluan dagiti LGU Official, Guest Speaker, MSWDO, Parents/Guardians, Guests, Brgy. Officials ken dadduma a bisita iti nasao a Recognition Ceremony.

Nangipaay ti Invocation ni Ms. Susan Bernabe, Day Care Worker ti Pila Day Care Center (DCC). 

Nag-Opening Remarks ni Mr. Rommel Sintinta, Federated Parent President.

Nag-Words of Welcome met ni Naresh Zaijan Ingking, Cuantacla DC Pupil.

Naisaganad ti Pinning of Ribbons kadagiti Graduates babaen kadagiti nagannak. Naisaruno ti Awarding of Medals to the Outstanding Graduates iti sangapulo ket dua a DCC  babaen kadagiti Donors.

Nai-Award dagiti Gold Medals kadagiti A-1 Child babaen kadagiti Donors.


Naaramid met ti Awarding of Gold Medals to the Participants of the Municipal Children’s Congress babaen kadagiti Donors.

Kalpasan ti Presentation of  the Graduates and Petition for Confirmation nga inaramid ni Ms. Evelyn Tapiceria, Sagayaden DCW, kinompirmar ni MSWD Assistant Leonora G. Reintar ti panagturpos dagiti ubbing iti dayta nga aldaw. Pinadayawan ni Mrs. Reintar ti agtultuloy nga akem dagiti Nagannak/Guardians a kadua dagiti Day Care Workers a mangtartarabay kadagiti ubbing tapno maibagnos  iti napintas a masakbayan ti panagadalda. 

Introduction of the Guest Speaker ti inaramid ni Mrs. Constancia Sonido,  Day Care Teacher ti Cuancabal DCC.

Nagpaay a Guest Speaker ni Atty. Janice J. Santella.  Kimmablaaw ken nagyaman iti pannakapilina nga agsarita iti sanguanan dagiti agturpos. Anag ti Mensahe ti Abogada iti panangsursuro a nasayaat iti nasapa   kadagiti ubbing tapno maasa dagiti talentoda ket agbalinda a mapangnamnamaan  nga umili. Binigbig ti Abogada ti akem dagiti Day Care Teachers nga agtultuloy a  mangmulmuli  kadagiti ubbing tapno   napintas ti  pannakaisagana ti pundasionda a ngumato ti adalda. Dinakamatna  met ti aglaplapusanan nga ayat dagiti nagannak a tumultulong kadagiti mangisursuro a mangtarabay kadagiti ub-ubbing.

Nai-award met ti Certificate of Appreciation iti Guest Speaker babaen ken ni Mrs. Reintar.


Kalpasan ti Farewell Speech ni Aleia Lorette Pines, Arnap DC Pupil, naited dagiti Certificate dagiti ubbing a nagturpos ket indauluan ti Guest Speaker, DCW Federated President  kasta metten ni MSWD Assistant Leonora G. Reintar iti nangiyawat kadagiti sertipiko kadagiti ubbing a naggraduar.

Simmaruno ti Awarding of Gold Medals to the “Most Outstanding Graduates”   a naggapu  ken ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Closing Remarks ti binagi ni Ms. Emelyn Taberna, Turod Patac DCW.

Nagpaay nga Emcee da Mr. Ronie C. Solar ken ni Mrs. Constancia Sonido. # (Web In-Action) 

No comments:

Post a Comment