Monday, March 23, 2015

PNP KEN BFP, INAPRESIAR IDA NI MAYOR EDIBOY

Cabugao, Ilocos Sur – Kalpasan ti Flag Raising Ceremony iti Marso 23, 2015, nagsarita ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti sango ti Pamilia-LGU  ket imbinsana dagiti mayataday a gannuat ti Munisipio pakaseknan kadagiti agtagikua ti  periaan idiay NISTC Public Market ken dadduma pay a panagsagana a maaramid iti umadani a panagpiesta ti ili ti Cabugao inton Abril 21-25, 2015.

Impalagip ni Mayor Ediboy iti agtultuloy koma  a nasayaat a pannakapasangbay dagiti agsangpet a Balikbayan/Bisita  nangruna kadagiti Opisina/disso  a papanan dagitoy  partikular ditoy Munisipio.

Pinadayawan pay ti Ama ti Ili iti agtultuloy a napintas a panagkammayet ken performance dagiti kameng ti Kapolisan ken Bureau of Fire Protection (BFP). Imbaga ti Alkalde Munisipal nga agtinnulong pay dagitoy a sanga ti DILG iti pannakamantener ti linak ken talna idiay pagperiaan mangrugi kadaytoy a panagoperarna  a pagturongan dagiti naruay nga umili. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment