Friday, March 13, 2015

BRGY. CACADIRAN, DUA A PAMMADAYAW TI NAGUN-ODNA ITI SIGLAT AWARDS 2014

Cabugao, Ilocos Sur – Saan met a paudi ti Barangay Cacadiran ta nakaawat met iti dua a pammadayaw:  2nd Runner-up Category iti Siglat Awards 2014.

Malaksid kadagiti nangabakanna a kategoria, n naglatak met daytoy a barangay iti dadduma pay a gapuanan a kas iti sumaganad:


Inyalat ti Barangay Cacadiran ti 1st Place iti naangay a Barangay Fire Olympics ti ili a Cabugao, Ilocos Sur idi Marso 21, 2014 a naaramid idiay Cabugao Institute Quadrangle a nagsasalipan ti 22 a barangay ken inesponsoran ti Bureau of Fire Protection (BFP)-Cabugao nga idauluan ni Fire Marshal Elmer C. Acapuyan.

Ti Barangay Cacadiran ket automatiko a makisalip iti Provincial/Regional Fire Olympics a maangay iti sumaganad a bulan iti dayta a tawen.
Dagiti  napagsasalipan iti Barangay Fire Olympics ket iti Hose Relay, Hose Throwing, Blitz Attack and Rescue, and Tug of War. 

Dua a pammadayaw ti nagun-od ti Barangay Cacadiran iti kalkalpas a Siglat Awards.

SIGLAT AWARDS 2014
2nd Runner-up
Outstanding Barangay Nutrition Scholar (BNS) 
Best in Culture and Arts.  # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment