Tuesday, March 31, 2015

KAMENG TI NEW CABUGAO ONION AND GARLIC GROWERS ASSOCIATION, NAGMITING

Cabugao,, Ilocos Sur -  Naangay ti  panagtataripnong dagiti Opisiales/Kameng ti New Cabugao Onion and Garlic Growers Association nga idauluan ni Mr. Henry B. Saliganan itay nabiit iti sango ti  Municipal Building, Cabugao, Ilocos Sur.

Segun ken ni Mrs. Ester P. Aguimbag, Municipal HVCDP Coordinator nga umaboten  ti 40 dagiti Miembros iti nasao nga Asosasion.

Kangrunaan a napagnunumuan kadaytoy a panagtitiponda  ket  iti panagbayadda iti nautangda (in-kind)  ken ni PJ Manalo a nagpuonanda iti  panagmulada ken trinatarda pay iti napintas a pannakaipakat ti Recording System-da.

Nainayon pay a trinatarda iti panagbayadda iti Annual Fee-da a mainayon iti revolving fund ti nasao nga asosasion. 

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket maigapu iti panangparegta ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. iti pannakaparegget ti industria ti nateng partikular ti bawang ken lasona ditoy Munisipalidad ti Cabugao tapno manayonan ti matgedan dagiti mannalon ken agtultuloy a maital-o ti kasasaad ti panagbiagda. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment