Friday, March 20, 2015

RHU PROGRAM, NAKA-INTACT PARA KADAGITI UMILI

Cabugao, Ilocos Sur – Malaksid iti inaldaw a panagagas dagiti Medical Personnel (Doktor, Nurse, Midwives, Dentist ken RN-Heals) iti Rural Health Unit-Cabugao ket maar-aramid met ti panagtignay dagiti sanga ti serbisio ti salun-at  kadagiti 33 a barangay ti ili a Cabugao, Ilocos Sur.

Kabayatanna, agtigtignay dagiti RN-Heals Nurses kadagiti barangay nga agbakuna iti anti-pneumonia kadagiti nataengan tapno maikkan met iti nasayaat a pannakataripato iti salun-at dagiti Senior Citizens.

Maibasar kadagiti report, maaksionan daras dagiti rumsua a sakit kas iti panagtuko babaen kadagiti pannakabagi ti RHU-Cabugao. Ket gapu ta mataming a nasapsapa ket maalay-ayan ti panagwarasna  iti lokalidad, segun ken ni Dr. Bernardino P. De Gracia III, Municipal Health Officer.

Iti biang met ti Community  Health Team (CHT) iti Barangay, ar-aramidenda  dagiti pagrebbenganda ket dagiti magapuananda ket mapagkaykaysa iti reportda a maited iti RHU-Cabugao para iti pannakainayon ken pakaammuan ti Municipal Health Office (MHO-Cabugao)   iti kasasaad dagiti kakaduada nga agtartarabaho iti benneg ti salun-at kadagiti barangay.

Dagitoy nga aksion ken inisiatiba ket gubuay iti napintas a koordinasion dagiti maseknan nga Opisina iti salinong ti LGU-Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo ”Ediboy” S. Cobangbang, Jr.  para iti agtultuloy a pannakamantener  ti salun-at dagiti umili ti Cabugao, Ilocos Sur. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment