Wednesday, March 18, 2015

DAY CARE MASS RECOGNITION TI CLUSTER 1, NAARAMID

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay ti Cabugao Day Care Mass Recognition, Cluster 1,  Batch 2015 iti Cabugao Cultural and Sports Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur iti bigat ti  Marso 18, 2015.


Buklen ti Cluster 1 dagiti Day Care Centers ti Brgy. Alina-ay; Bato DCC; Cael-layan DCC; Catucdaan; Daclapan DCC; Maradodon DCC; NISTC DCC; Quezon DCC, Salomague DCC; ken ti Sisim DCC a naggapuan dagiti ubbing a nagturpos iti Day Care.

Iti programa, immuna  a naaramid ti Grand March nga indauluan dagiti LGU Officials, Guest Speaker, MSWDO, Parents/Guardians, Brgy. Officials ken dadduma a bisita iti nasao a Recognition Ceremony.


Nangipaay ti Invocation ni Ms. Juliet Ramos, Day Care Worker ti Catucdaan Day Care Center (DCC). 

Nag-Opening Remarks ni Mr. Rudy A. Ilar, DCW, Brgy. Rizal

Nag-Words of Welcome ni Gillian Morales, NISTC DCC.

Message ni Mr. Christian Serdenia, Federated President DCSPG.

Naisaganad ti Pinning of Ribbons kadagiti Graduates babaen kadagiti nagannak. Naisaruno ti Awarding of Medals to the Outstanding Graduates iti sangapulo a DCC  babaen kadagiti Donors.

Nai-Award dagiti Gold Medals kadagiti A-1 Child babaen kadagiti Donors.

Naaramid met ti Awarding of Gold Medals to the Participants of the Municipal & Provincial Children’s Congress babaen kadagiti Donors.

Kalpasan ti Presentation of  the Graduates, kinompirmar ni MSWD Assistant Leonora G. Reintar ti panagturpos ti 182 nga ubbing iti dayta nga aldaw. Pinadayawan ni Mrs. Reintar ti agtultuloy nga akem dagiti Nagannak/Guardians a kadua dagiti Day Care Workers a mangtartarabay kadagiti ubbing tapno maiturong iti napintas a masakbayan ti panagadalda. 

Introduction of the Guest Speaker ti inaramid ni Mr. Rudy A. Ilar, Federated Day Care Teacher.

Nagpaay a Guest Speaker ni SBM Atty. Bryan Jett S. Pano. Anag ti Mensahe ti Konsehal a matibnokan koma ti agtultuloy nga  ayat iti panangsursuro kadagiti ubbing tapno maasa dagiti talentoda ket agbalinda a mapangnamnamaan  iti pamilia ken ti pagilianda. Pinadayawan ti Konsehal dagiti Day Care Teachers a mangtubay kadagiti ubbing tapno  maisaganada iti nangatngato a tukad ti adal. Innayonna a ti Day Care Center ket “extension”  ti pagtaengan a pakamulian ti natibker a pundasion ti biag ti ub-ubbing.  Tinaming pay ni Atty. Pano iti panagsaritana iti pateg ti napintas a pannakaisagana ti pundasion dagiti ubbing nga umagpang iti biag. Maysa a kangrunaan  iti rugi ti adalda iti Day Care  a supsuportaran ti LGU. Dinakamatna  dagiti nagannak iti di agpatingga nga anus ken sakripisioda a makipagmuli a kaduada  dagiti mangisursuro iti napintas a masakbayan dagiti ub-ubbing. Nagyaman pay iti naited kenkuana a gundaway a mangted ti  inspirasion a sarita kadagiti ubbing iti recognition day-da.


Nai-award met ti Certificate of Appreciation iti Guest Speaker babaen kada Mrs. Reintar ken ni SBM Serna.

Kalpasan ti Farewell Speech ni Micaella Joy Abella, naited dagiti Certificate dagiti ubbing a nagturpos ket indauluan ti Guest Speaker, SBM Atty. Pano,  SBM Vicky S. Serna kasta metten ni MSWD Assistant Leonora G. Reintar iti nangiyawat kadagiti sertipiko kadagiti ubbing a naggraduar.

Simmaruno ti Awarding of Gold Medals to the “Most Outstanding Graduates”  babaen ti panangirepresentar  ti Guest Speaker ken ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Closing Remarks ti binagi ni Ms. Joy Engelyn Gazmen, DCW, Brgy. Quezon.

Nagpaay nga Emcee da Mr. Rudy Ilar; Mrs. Daisy Serdenia ken ni Mrs. Florentina Saquiton. # (Web In-Action) 

No comments:

Post a Comment