Wednesday, February 27, 2013

1 KILO PULVERIZE TI SOIL SAMPLE, NARUGIAN

Cabugao, Ilocos Sur – Agtultuloy ti ipapan ti Staff ti Soil Fertility Mapping Project of Cabugao nga idauluan ni Ms.  Eugenia A. Briones ti Bureau of Soils and Water Management (BSWM) kadagiti barangay nga agala ti soil samples ken makiuman-uman  kadagiti maseknan a mannalon a maalaan ti soil samples.

Iti Pebrero 26, 2013, nagturong ti Soil Fertility Mapping Team iti Brgy. Cuantacla, Cabugao, Ilocos Sur. Nakikammayet  dagiti opisiales ti barangay ken mannalon ditoy a barangay kadagiti nag-soil sample gathering.


Iti pannaki-amad ti Web In-Action, imbatad ti Staff a naaprobaran ti  panagnayonda ti dua a kaduada nga ag-pulverize ti maisangpetda a soil sample ditoy Munisipio. Ti 1 kilo a mapapulbos a linabag ti daga ket daytoy ti maipaamiris iti BSWM apaman a mapaadda dagiti mausar a kasapulanda.


Ti Soil Fertility Mapping Project of Cabugao ket inlungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. tapno maibagnos dagiti mannalon iti umisu nga aramatenda  ken kaadu ti mausarda a ganagan   a mangpabassit ti gastos ti panagmula ken panagtalon ken mangingato ti matgedanda nga agsuksukay iti daga.   # (Web Situational Report)

No comments:

Post a Comment