Wednesday, February 13, 2013

PASET TI KALSADA TI SITIO ABQUIR KEN AGPA-BRGY. PILA, NALPAS

Cabugao, Ilocos Sur – Iti pannaki-amad  ti Web In-Action iti Pebrero 13, 2013, imbatad ni Brgy. Captain Romeo Galamgam ti Barangay Pila a saan a paudi ti barangayda iti pannakapasayaat ti kalsadada. Insupusop ni Brgy. Captain Galamgam a bunga daytoy a progreso iti napintas a panagtutunosda a bumarangay ken pannakikammayetda iti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Iti pannakakongkreto ti paset ti Sitio Abquir Road ken ti kumamang a kalsada iti Barangay Pila Proper,  ket mangitunda ti panagnam-ay dagiti lumugar ken agdaldaliasat kadagitoy a kalsada nangruna iti panagiruaran ti produkto, panglintegan ken pagnaan dagiti ubbing a mapan agbasa manipud iti Sitio Abquir a mapan iti Brgy. Pila kasta met  dagiti lumugar ken mannalon  a  mawidawidan  dagitoy a kalsada.


Kas iti arapaap ti dadduma a barangay, kalikaguman met ni Brgy. Captain Galamgam  a makapagkakamang ti pannakapapintas ti dalan iti lugarda tapno maragsakan dagiti idauluanna. Pagyamanan met unay ni Kapitan Romeo Galamgam ken dagiti kalugaranna iti LGU nga idauluan ni Mayor Ediboy kasta met ken ni Diputado Ryan Luis V. Singson kadagiti naipaayen  a nagprogresuan ti Barangay Pila ken Sitio Abquir, Pila.


Ti agtultuloy a pannakapasayaat ken pannakamantener dagiti kalsada ti Barangay ken Sitio ket prayoridad a programa ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Ediboy tapno maital-o ti kasasaad ti panagbiag dagiti umili iti barangay. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment