Wednesday, February 27, 2013

DANDANIN AGSISILPO TI MASEMENTO A KALSADA ITI BRGY. SISIM

Cabugao, Ilocos Sur – Iti panagbisita ti   Web In-Action iti dadduma pay  a kalsada ti Barangay Sisim, Cabugao, Ilocos Sur iti Pebrero 27, 2013, naammuan a dandani manen maileppas ti dua a kadisso ti masemsemento a paset ti kalsada ti Barangay Sisim a napunduan  babaen ti Municipal Share ti RA 7171.

Daytoy ita ti mangitunda iti dandanin panagsisilpo ti masemento a kalsada ken nangruna a kumamang kadagiti naun-uneg a purok ti nasao a barangay.


“Nasimpa itan ti pagpasadaanmi a traysikelan. Dakkel ti naitulong ti pannakasemento ti kalsada ket pagyamananmi unay,” imbatad ni Mr. Wilson Mercado ti Barangay Sisim.


“Narugianen a nasemento ti sumrekan a dalan a  mapan iti purokmi. Nadardaraskaminton nga agdaliasat,” insupusop ni Mr. Reynald Sol.


Ti Barangay Sisim ket maysa kadagiti barangay ti Cabugao a napintas ti produksionna  a  napagango a bulong ti   tabako a birhinia.


Ti pannakapasayaat dagiti kalsada ket agtultuloy a programa ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. tapno naannayas ti panagiruar dagiti mannalon iti produktoda ken agnam-ay dagiti bumarangay iti pagdaliasatanda nga umaway ken agpaili. # (Web In-Action)No comments:

Post a Comment