Wednesday, February 13, 2013

CLEAN-DRIVE TI PARKS KEN PASILIDADES TI LGU, MAAR-ARAMID

Cabugao, Ilocos Sur – Agtultuloy a mailunsad ti  Cleanliness and Beautification  Drive kadagiti parke ken pasilidades ti Munisipio babaen kadagiti agob-obra iti salinong  ti Clean and Green Program nga idauluan da MENRO Edgar S. Balangatan ken Foreman Richard Pula iti LGU-Cabugao.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action iti Pebrero 13, 2013,  imbatad ni Mr. Richard Pula a tallo a katao ti mangdaldalus/mangmantener  iti inaldaw  ti compound ti Cabugao Central Park (CCP), inaldaw met a madalusan ken masibogan dagiti muymuyong iti Municipal Garden iti sango ti Munisipio, ma-grass cutter iti agsumbangir a naruot a paset ti Kalsada Nasional (Sagayaden to Pug-os).  Agtultuloy daytoy a trabahoda tapno nalinis ken naurnos ti mabuya kadagitoy a disso ken pasilidades a kitaen ti kaaduan ken bisita/balikbayan  ken tapno  maipada met iti maar-aramid kadagiti barangay a nakaitedan ti Direktiba ti Munisipio maipapan iti sapasap a  panagdaldalus ken pannakapapintas ti aglawlaw. # (Web In-Action)No comments:

Post a Comment