Saturday, February 23, 2013

DUA A KADISSO TI CONCRETE ROADS TI BRGY. REPPAAC, NAIRINGPAS

Cabugao, Ilocos Sur – Nairingpas ti dua a kadisso a nasemento  a paset dagiti kalsada iti Brgy. Reppaac, Cabugao, Ilocos Sur: ti Barangay Road Proper ken Sitio Cabidayan Road, segun ken ni Municipal Engineer Crescencio C. Formoso. Nagtaud ti pundo dagitoy a proyekto  manipud iti Municipal Share ti RA 7171 ken inlungalong ti Gobierno Munisipal nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action kadagiti  makadaliasat  kadagiti  nadakamat a kalsada ti Brgy. Reppaac,  imbatadda a manam-ayanda ita nga agdalan nangruna iti panangaramidda ti trabahoda  iti pagtatalonanda ken iti panagpailida. Impeksada pay  ti naan-anay a panagyamanda iti Gobierno Munisipal ti Cabugao  kasta met  iti Sangguniang Barangay nga idauluan ni Brgy. Captain June Basquez kadagitoy a nagprogresuan ti barangayda. # (Web In-Action)

No comments:

Post a Comment