Thursday, February 28, 2013

PROYEKTO A PAGLINONGAN TI BRGY. BONIFACIO, NAPATAKDEREN

Cabugao, Ilocos Sur – Naipasdeken ti pakabuklan ti Covered Court a tinartarigagayan ti Konseho ti Barangay ken bumarangay ti Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur. Masarakan daytoy a patakder iti dumna iti Barangay Hall, Brgy. Bonifacio, Cabugao, Ilocos Sur.

Iti pannaki-amad ti Web In-Action iti Pebrero 27, 2013, imbatad ni Brgy. Captain Valentin S. Tuyor, Jr. a maragsakanda iti Konseho ta addan  napatakder  a pasilidad a mangted ti pagnam-ayan ti sapasap a makausar gapu iti pataudenna a paglinongan kangrunaanna no adda maaramid nga okasion.


Impeksa pay ni Kapitan Jun S. Tuyor ti naan-anay a panagyamanda kada   Diputado Ryan Luis V. Singson iti pannakaaramid  ti proyekto ken kasta met iti panangtarabay ti LGU Cabugao nga idauluan ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. # (Web In-Action) No comments:

Post a Comment