Saturday, March 17, 2012

CABUGAO DAY CARE MASS RECOGNITION PROGRAM, NAIWAKAS

Cabugao, Ilocos Sur – Naangay  ti  panagturpos dagiti ubbing  iti Day Care Centers (maikatlo a bansada) iti Brgys. Arnap, Bonifacio,Cacadiran, Carusipan, Cuancabal, Cuantacla, Marga-ay, Nagsincaoan, Sabang, Salapasap, ken Salomague iti Cabugao Cultural and Sporst Complex, Brgy. Rizal, Cabugao, Ilocos Sur ita a Marso 16, 2012.

Panglukat a sarita ti impaay  ni Mr. Gilbert Seguritan, FDCPSG  President iti programa babaen ti panangkablaawna ti amin a naitaripnong. Imbatadna a kasapulan nga agtultuloy a maigamulo  ken  masursuruan kadagiti napipintas a pagtuladan dagiti ubbing  tapno mapangnamnamaanto met inton dumakkelda  a sumango ti responsiblidad.

Makaparay-aw ken makatignay-rikna ti Words of Welcome ni Charmaigne Kate Brodeth, Salomague DCC a nupay ubing ket ammona met nga isao  ti inkabesana a partena  iti makaay-ayo a pamay-an.
Naisaruno ti panangikabil  ni Mayor Edgardo “Ediboy” S. Cobangbang, Jr. ti medalia  dagiti Most Outstanding Graduates iti 11 a Day  Care Centers/Barangays ket kalpasanna impaayna ti makainspirar a panagsaritana para kadagiti ubbing ken nakitaripnong nga umili.

Impeksa ni Mayor Ediboy ti naimpapusuan a kablaawna iti amin a nagatendar: dagiti agturpos, Day Care Teachers, nagannak ken agay-aywan ti ubbing, ni Miss Marietta S. Cruz, Budget Officer ti LGU a Guest Speaker,  bisitas,  kasta met iti Konseho Munisipal babaen ken  ni Vice Mayor Danny Q. Gazmen a katinnulongna a mangilungalong iti pannakatarabay ti Day Care Centers kas maysa a frontliners ti LGU  iti pannakaidanon   ti serbisio-sosial ken panagsayaat dagiti umili. Kinablaawanna met dagiti taga-MSWDO nga idauluan ni Mrs. Lydia S. Gazmen ken ti Staff-na a nagatendar.

Naragsakan ti Alkalde a nangibaga ti pannakaikkat ti banbannog iti ipakpakita dagiti ubbing a bunga ti nasursuroda. Pinadayawan ken binigbigna dagiti mangisursuro ti Day Care Centers ken nagannak/agay-aywan  nga itultuloyda ti mangmuli kadagiti ub-ubbing iti panagbalinda a mapangnamnamaan nga umili.

Napnuan kaipapanan ti bugas ti Mensahe ni Miss Marietta S. Cruz, Guest Speaker. Imbatadna a dagiti ubbing ket isuda ti “superstar” iti dayta nga okasion ken maibilangda a sam-it ti napait a biag agsipud ta ikkatenda ti bannog ken dukot iti maipakitada  a napipintas a bambanag. Innayonna nga uray kasano ti  pasaren ti maysa a nagannak  ket maikarkarigatan latta a mapataud ti kasapulan  dagiti ubbing ta isuda  ti gapuna nga agagawada iti biag.


Linagip ti Guest Speaker ti kasasaad dagiti  agserserbi  ti   Day Care Center. Nupay sakripisio ti  kabuybuyog  ti panagserbida, adda met mariknada a ragsak gapu ti naipaayda a panagsayaat dagiti ubbing a namnama ti masakbayan.

“Kudos to all of you, Day Care Workers, for a job well done!” inggibus ti Guest Speaker. Kalpasanna, naibasa ken naited ti Certificate of Appreciation ken ni Miss Cruz babaen ken ni Mayor Ediboy a binayabay ni MSWD Officer Lydia S. Gazmen.

Naited dagiti Silver Medals kadagiti Outstanding Graduates babaen kadagiti nagidonar nga Opisiales ti Barangay kadagita a barangays a makasakup ti Day Care Centers  ken pannakaited ti Gold Medals kadagiti A-1 Children babaen ti panangidonar dagiti  kameng ti Sangguniang Bayan iti panangyuna ni Vice Mayor Danny Q. Gazmen  agraman da ABC President, Brgy. Captain Teddy U. Soller, SB Secretary Maxfel S. Suboc ken SK Federated President Benazir Sarmiento.

Iti mensahe ni Mrs. Lydia S. Gazmen, MSWD Officer, nagyaman iti Gobierno Munisipal, nagannak, Day Care Workers,  opisiales ti  barangay ken ti Konseho Munisipal a nakikaysa tapno  agballigi daytoy nga aktibidad.

Kalpasan a maited dagiti sertipiko dagiti nagturpos, sinerraan ni Mrs. Susan Manahan, Carusipan Day Care Worker  ti programa.

Nagpaay nga emcee: Mr. Ferico S. Arcebal, Jr. ken Ms. Florentina Saquiton. # (Web In-Action)

ni Miss Marietta S. Cruz, Budget Officer ti LGU a Guest Speaker
(L-R) Mayor Ediboy; Ms. Marietta S. Cruz;  Mrs. Lydia S. Gazmen; Leonora Reintar

No comments:

Post a Comment